Văn miếu Hưng Yên cũng có lịch sử khá lâu!
Văn miếu Bắc Ninh, nơi khởi nguồn của nho học tại Việt Nam, là nơi Sĩ Nhiếp mở trường dạy chữ Hán đầu tiên tại nước ta !