Mộ này đã được xử lý nên xác vẫn còn nguyên chứ k hẳn là mộ kết nha bác