các nghi lễ trong chú đại bi đã đủ, tụng chú đại bi xong lập tức tụng lăng nghiêm được nhưng phải tụng 3 câu chú kết giới đàn: Án phạ nhật ra đà đổ một, Án lam sa bà ha, Án hạ hồng tất cả ×7, trong nghi thức chú đại bi nếu có câu "thời khóa tụng đại bi đã xong v.v" thì đọc thêm cả chữ lăng nghiêm vào, tự sao cho hợp lý