Đề nghị BQL diễn đàn can thiệp xem xét bài viết của thành viên

Whitebear

trong topnik : tội tà dâm mang quả báo kinh hoàng

Thành viên Whitebear có đã bài viết đi lệch tiêu trí của diễn đàn,mang những quan điểm chính trị của xã hội vào trong diễn đàn,lấy những ví dụ cho bài viết có tính chất nói xấu tới các LÃNH TỤ.tôi cho đây là hành động lợi dụng các bài viết với mưu đồ xấu . mong sự can thiệp đúng đắn