dienbatn đệ tử "thầy 6 già" hihi, giờ mới biết.

thì ra chợ mua 1 lít về nếm