Diêu Trì Thánh Mẫu, Mẹ sanh mẹ độ, Cửu Quyền Thất Tổ, Miếu Cô Hồn, Cậu Tài Cậu Quý, Hỏa Tinh Thánh Mẫu:yb663: