kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: Kinh 1000 danh hiệu phật trang nghiêm kiếp (Tu Tập Đại Công Đức Như Núi Của Các Phật)

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Smile Kinh 1000 danh hiệu phật trang nghiêm kiếp (Tu Tập Đại Công Đức Như Núi Của Các Phật)

  Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi (xuất Quan Dược-vương Dược-thượng Kinh)
  Khởi Duyên Ba Nghìn Đức Phật Trong Ba Kiếp (từ Kinh Quan Sát Dược –vương Dược-thượng )
     Tống Cương Lương Da Xá dịch
  Khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Đại chúng rằng: Ta từng ở vô số Kiếp trước đây với Diệu Quang Phật, trong thời Pháp mạt, xuất gia học Đạo.
  Nghe được danh hiệu của 53 Đức Phật, nghe xong chắp tay, tâm sinh vui mừng, lại dạy người khác, giúp nghe nhớ được.Người khác nghe được, chuyển dạy người sau, thậm chí tới ba nghìn người. Ba nghìn người này, khác người cùng âm, đọc tên các Phật. Nhất tâm kính lễ, do lực công đức kính lễ các Phật Nhân duyên như thế, tức thì được giải thoát ngay tội của vô số triệu Kiếp sinh tử. Nghìn người ban đầu, Hoa Quang Phật là số 1 cuối cùng là Tì Xá phù Phật, được thành Phật ở trong Kiếp Trang Nghiêm, cũng là nghìn Phật Quá khứ. Nghìn người kỳ giữa, Câu Lưu Tôn Phật là số 1 cuối cùng là Lầu Chí Phật, lần lượt thành Phật ở trong Kiếp Hiền. Nghìn người sau cùng, Nhật Quang Phật là số 1 cuối cùng là Tu Di Tướng Phật, đang được thành Phật ở trong Kiếp Tinh Tú. Phật bảo Bảo Tích, các Phật Hiện tại mười phương, các thiện Đức Như Lai , do cũng từng được nghe danh hiệu 53 Đức Phật này, đều đã thành Phật hiện ở 10 phương Thế giới. Nếu có chúng sinh muốn được trừ diệt 4 tội nặng cấm. Muốn được sám hối tội ngũ nghịch thập ác .
  Muốn được diệt trừ tội cực nặng vô cớ hủy báng Pháp, nên chuyên cần lễ kính danh hiệu của 53 Đức Phật.
  Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Phổ Minh Phật. Nam-mô Phổ Tịnh Phật. Nam-mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nam-mô Chiên Đàn Quang Phật.
  Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật. Nam-mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam-mô Tuệ Cự Chiếu Phật.
  Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam-mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Đại Bi Quang Phật. Nam-mô Từ Lực Vương Phật. Nam-mô Từ Tạng Phật. Nam-mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật.
  Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
  Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
  Nam-mô Phổ Hiện Sắc thân Quang Phật. Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật.
  Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam-mô Tài Quang Minh Phật.
  Nam-mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam-mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
  Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam-mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam-mô Thường Quang Tràng Phật. Nam-mô Quan Thế Đăng Phật. Nam-mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật. Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật.Nam-mô Tu Di Quang Phật. Nam-mô Tu Man Na Hoa Quang Phật. Nam-mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nam-mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. Nam-mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật . Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
  Nam-mô Tài Quang Phật. Nam-mô Kim Hải Quang Phật.
  Nam-mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam-mô Đại Thông Quang Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật.

  Kinh Danh Hiệu Nghìn Phật Quá Khứ Kiếp Trang Nghiêm.

  Kinh viết : Nếu có thiện nam tín nữ , nghe danh hiệu ba Đời ba Kiếp các Phật. Vui mừng tin tưởng yêu thích, đọc tên ca ngợi, quy theo đỉnh lễ. Lại năng biên chép, nói người khác biết, hoặc năng vẽ tạo hình tượng Phật, hoặc năng cúng dưỡng hương hoa ca nhạc, ca ngợi công đức của Phật, thành tâm kính lễ. Vượt hơn việc dùng châu báu ngọc quý chứa đầy các đất Phật mười phương, chứa tới cõi Trời Phạm trong trăm nghìn Kiếp bố thí. Thiện nam tín nữ này, đã từng cúng dưỡng các Đức Phật đó. Nơi sinh đời sau, hộ vệ các Phật, thậm chí làm Phật. Cuối cùng đang được Phật trong ba Đời ba Kiếp quyết định Chuyển bậc thành Phật, ở nơi được sinh, thường gặp Tam Bảo , được sinh tại đất nước các Phật. Sáu tình đầy đủ, không đọa 8 nạn, đang được 32 tướng, 80 hình đẹp của các Phật, đầy đủ trang nghiêm. Nếu năng phục đất hành lễ, miệng tự đọc rằng:

  Con nay lễ hết tất cả mười phương ba Đời các Phật. Nguyện dừng hết Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, nước giàu dân yên, chúng sinh Tà kiến quay về Chính Đạo, phát tâm Bồ-Đề.
  Duy trì công đức đó, nguyện cùng với tất cả chúng sinh trong 6 Đạo, đều vãng sinh Tây phương Cực lạc Thế giới. Lập thệ nguyện lớn, đều giúp tất cả chúng sinh, sinh nước Cực-lạc. Thân đủ tướng tốt, Trí tuệ hùng biện như A Di Đà Phật . Có được quả báo uy nghi đường hoàng, mệnh thọ vô lượng.

  Nam-mô Hoa Quang Phật.
  Nam-mô Nhân Trung Tôn Phật.
  Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
  Nam-mô Năng Nhân Hóa Phật.
  Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.
  Nam-mô Diệu Thanh Phật.
  Nam-mô Vô Hạn Quang Phật.
  Nam-mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật.
  Nam-mô Thành Tựu Phật.
  Nam-mô Tối Thượng Uy Phật.
  Nam-mô Thú An Lạc Phật.
  Nam-mô Bảo Chính Kiến Phật.
  Nam-mô Cúng Dưỡng Quảng Xưng Phật.
  Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Âm Thí Phật.
  Nam-mô Bảo Trung Phật. Nam-mô Điện Đăng Quang Phật.
  Nam-mô Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Đại Đăng Quang Phật.
  Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Trừ Hồ Nghi Phật .
  Nam-mô Vô Lượng Uy Thần Phật.
  Nam-mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tiến Công Đức Phật.
  Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật. Nam-mô Hỉ Khả Uy Thần Phật.
  Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Đức Khải Phật.
  Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Hỉ Khả Uy Phật.
  Nam-mô Bất Tàng Phúc Phật.
  Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam-mô Quang Du Hí Phật.
  Nam-mô Quảng Xưng Phật.
  Nam-mô Xả Phan Phật. Nam-mô Tôn Bi Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật.
  Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật. Nam-mô Kim Cương Hợp Phật.
  Nam-mô Trí Tuệ Lai Phật.
  Nam-mô Hỉ Quảng Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật.
  Nam-mô Đại Duyệt Phật. Nam-mô Mỹ Ý Phật.
  Nam-mô Bất Động Dũng Bộ Phật.
  Nam-mô Động Sơn Nhạc Vương Phật.
  Nam-mô Diễm Tụ Quang Phật.
  Nam-mô Trụ Giác Phật. Nam-mô Thanh Đức Phật.
  Nam-mô Duyệt Giải Thoát Phật.
  Nam-mô Vô Ưu Độ Phật.
  Nam-mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật.
  Nam-mô Đại Thừa Đạo Phật.
  Nam-mô Phổ Hỏa Phật.
  Nam-mô Quốc Cúng Dưỡng Phật.
  Nam-mô Tự Tại Quang Phật.
  Nam-mô Thuyết Tối Cung Kính Phật.
  Nam-mô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
  Nam-mô Trừ Nghi Phật. Nam-mô Vô Vật Thành Tựu Phật.
  Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Vô Hỏa Quang Phật.
  Nam-mô Phụng Kính Xưng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật. Nam-mô Vô Năng Phục Vận Phật. Nam-mô Vô Chung Thanh Phật.
  Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Phật.
  Nam-mô Đức Vương Phật.
  Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật. Nam-mô Quảng Diệu Phật. Nam-mô Vô Nhai Tế Kiến Phật.
  Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Đẳng Thiện Phật.
  Nam-mô Quảng Thí Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật.
  Nam-mô Thiện Tượng Phật. Nam-mô Ý Xưng Phật.
  Nam-mô Bảo Tịnh Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật.
  Nam-mô Quảng Bộ Phật. Nam-mô Kim Cương Tề Phật.
  Nam-mô Quyết Giác Phật.
  Nam-mô Tuệ Tràng Phật. Nam-mô Vô Động Giác Phật.
  Nam-mô Uy Nghi Ý Phật.
  Nam-mô Phổ Tượng Phật. Nam-mô Đế Ý Phật.
  Nam-mô Quang Âm Thanh Phật.
  Nam-mô Thành Tựu Sa La Tự Tại Vương Phật.
  Nam-mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật. Nam-mô Hỉ Tư Duy Phật.
  Nam-mô Tạng Xưng Phật.
  Nam-mô Pháp Tràng Không Câu Tô Ma Vương Phật.
  Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Tu Di Lực Phật.
  Nam-mô Ma Ni Châu Phật. Nam-mô Kim Cương Vương Phật.
  Nam-mô Kim Thượng Uy Phật.
  Nam-mô Mỹ Âm Thanh Phật. Nam-mô Sơn Thắng Phật.
  Nam-mô Chúng Sinh Sở Nghi Phật. Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.
  Nam-mô Vô Giảm Xuất Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Mỹ Thanh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam-mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật. Nam-mô Đức Tịnh Đức Quang Phật.
  Nam-mô Tuệ Sự Phật. Nam-mô Kiến Hữu Thế Tự Phật.
  Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Thế Gian Thắng Thượng Phật.
  Nam-mô Nhân Âm Phật. Nam-mô Miên Quang Phật. Nam-mô Giới Bộ Phật. Nam-mô Thiên Trung Tôn Phật. Nam-mô Kính Hoài Đàm Phật.
  Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
  Nam-mô Đức Thí Phật. Nam-mô Đại Tu Di Phật. Nam-mô Chân Duyệt Phật.
  Nam-mô Hiền Ý Phật. Nam-mô Kim Thượng Phật.
  Nam-mô Đại Thanh Tịnh Phật.
  Nam-mô Tôn Ý Phật. Nam-mô Ý Tịnh Phật.
  Nam-mô Liên Hoa Thể Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật.
  Nam-mô Thường Thắng Ý Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật.
  Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật.
  Nam-mô Hỉ Giải Phật.
  Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.
  Nam-mô Tự Quang Phật. Nam-mô Tướng Hảo Phật.
  Nam-mô Vô Trọc Lợi Phật. Nam-mô Tôn Quang Phật.
  Nam-mô Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Phật.
  Nam-mô Trừ Địa Trọng Phật. Nam-mô Tối Diễm Quang Phật.
  Nam-mô Quyết Tư Duy Phật. Nam-mô Chân Đế Nhật Phật.
  Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật. Nam-mô Phẫu Hoa Quang Phật.
  Nam-mô Tôn Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật.
  Nam-mô Đức Duyệt Phật. Nam-mô Pháp Đăng Minh Phật.
  Nam-mô Uy Quang Duyệt Phật. Nam-mô Quân Tướng Kính Tượng Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật.
  Nam-mô Hải Ý Phật. Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật .
  Nam-mô Cái Tụ Phật.Nam-mô Tát Lê Thụ Vương Phật.
  Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
  Nam-mô Giải Vị Phật. Nam-mô Diệt Căn Phật.
  Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Hoa Hương Phật.
  Nam-mô Tu Di Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật.
  Nam-mô Mẫn Bộ Phật. Nam-mô Chính Minh Phật.
  Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Giới Duyệt Phật.
  Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật.
  Nam-mô Đại Tự Tại Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật.
  Nam-mô Ích Thiên Phật. Nam-mô Phổ Giải Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật.
  Nam-mô Nhân Trung Quang Phật. Nam-mô Hảo Đức Phật.
  Nam-mô Kiến Tinh Tiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Tiên Phật.
  Nam-mô Danh Xưng Phan Phật. Nam-mô Diễm Diện Phật.
  Nam-mô Phổ Duyệt Phật. Nam-mô Thân Quang Phổ Chiếu Phật.
  Nam-mô Quyết Tán Phật. Nam-mô Tôn Thượng Đức Phật.
  Nam-mô Điều Ý Phật. Nam-mô Ái Hoài Kính Cúng Dưỡng Phật.
  Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Đạo Duyệt Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Xuất Ý Phật. Nam-mô Sơn Ý Phật. Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam-mô Lôi Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Quang Thân Phật.
  Nam-mô Đức Nham Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật.

  Nam-mô Vô Ưu Hoài Phật. Nam-mô Thiên Giới Phật.
  Nam-mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật Nam-mô Chính Niệm Hải Phật.
  Nam-mô Kiến Kính Hoài Phật.
  Nam-mô Thụ Vương Phong Trưởng Phật. Nam-mô Điều Tràng Phật.
  Nam-mô Phổ Phương Văn Phật. Nam-mô Kính Hoài Minh Phật.
  Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Vô Úy Thí Phật.
  Nam-mô Tinh Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Thiên Phật.
  Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Đại Danh Xưng Phật.
  Nam-mô Hỉ Âm Phật. Nam-mô Thuyết Kính Hoài Phật.
  Nam-mô Danh Xưng Thể Phật. Nam-mô Tam Muội Thắng Phấn Tấn Phật. Nam-mô Mỹ Duyệt Phật. Nam-mô Diệu Lạc Ni Phật.
  Nam-mô Chúng Sinh Nhãn Phật. Nam-mô Hoài Địa Phật.
  Nam-mô Khí Uy Huỷ Ác Phật. Nam-mô Từ Điều Phật.
  Nam-mô Tôn Trung Thượng Phật. Nam-mô Quảng Đại Trí Phật.
  Nam-mô Diệu Dược Phật.
  Nam-mô Công Đức Luân Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Pháp Giới Thân Phật.
  Nam-mô Hư Không Đăng Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật.
  Nam-mô Chư Ma Tôn Phật. Nam-mô Đại Tôn Thượng Phật.
  Nam-mô Quang Minh Thân Phật Nam-mô Ý Quang Phật.
  Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Điều Ích Du Phật.
  Nam-mô Quang Nhật Phật. Nam-mô Hiện Thân Phật. Nam-mô Thường Tu Hành Phật.
  Nam-mô Hương Cảm Phật. Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật.
  Nam-mô Kim Sắc Thân Phật. Nam-mô Nhật Đăng Minh Phật.
  Nam-mô Phong Quang Phật. Nam-mô Thuyết Kính Ái Phật.
  Nam-mô Thiện Tư ích Phật. Nam-mô Phổ Kiến Thiện Phật.
  Nam-mô Sư Tử Phan Phật. Nam-mô Phổ Tiên Phật. Nam-mô Đại Du Bộ Phật. Nam-mô Diệu Liên Hoa Quang Phật.

  Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Duyệt Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật.
  Nam-mô Xa Thừa Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Chi Vị Phật. Nam-mô Xa Quang Phật.
  Nam-mô Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Cộng Du Bộ Phật.
  Nam-mô Đại Đăng Minh Phật. Nam-mô Thịnh Trường Phật. Nam-mô Sơn Tích Phật.
  Nam-mô Đức Thể Phật. Nam-mô Pháp Điển Phật. Nam-mô Phong Kính Phật.
  Nam-mô Vô Úy Kính Hoài Phật. Nam-mô Tuệ Phan Phật. Nam-mô Uy Thần Quang Minh Phật.
  Nam-mô Nguyệt Thí Phật. Nam-mô Nhiếp ái Trạch Phật.
  Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật. Nam-mô Thiện Sự Phật.
  Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Quang Khuất Phật.
  Nam-mô Pháp Châu Phật. Nam-mô Diễm Tràng Phật.
  Nam-mô Vô Biên Tinh Tiến Phật. Nam-mô Bảo Duyệt Phật.
  Nam-mô Phổ Tư Phật. Nam-mô Thiện Tư Ý Phật. Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật. Nam-mô Tác Lợi Ích Phật. Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.
  Nam-mô Quang Âm Phật. Nam-mô Trí Sơn Phật.
  Nam-mô Chân Chính Tràng Phật.
  Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật.
  Nam-mô Tôn Hoa Phật. Nam-mô Đại Đàn Thí Phật.
  Nam-mô Đại Tràng Phật. Nam-mô Quang Trung Nhật Phật.
  Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Chiếu Tam Thế Phật.
  Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Thí Thiên Chủ ng Phật.
  Nam-mô Kiến Dĩ Độ Phật. Nam-mô Thù Thắng Tướng Phật.
  Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật.
  Nam-mô Phổ Phục Phật. Nam-mô Hư Không Vân Phật.
  Nam-mô Vô Kiến Tử Phật.
  Nam-mô Danh Xưng Kính Ái Phật. Nam-mô Thiện Nhiếp Phật.
  Nam-mô Thiên Trung Duyệt Phật. Nam-mô Trí Tuệ Đăng Phật.
  Nam-mô Đại Tụ Phật. Nam-mô Thâm Giác Phật.
  Nam-mô Vô Lượng Du Bộ Phật. Nam-mô Di Lưu Phật. Nam-mô Minh Tụ Phật.
  Nam-mô Đại Trọng Phật. Nam-mô Đại Du Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật.
  Nam-mô Điều Ích Du Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Kính Hoài Phật.
  Nam-mô Nguyện Hải Quang Phật. Nam-mô Thuyết Duyệt Phật.
  Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật.
  Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Thần Tú c Quang Minh Phật.
  Nam-mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật.
  Nam-mô Vô Lượng Quang Diễm Phật. Nam-mô Điều Thể Phật.
  Nam-mô Quang Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật.
  Nam-mô Đại Lực Quang Tướng Phật. Nam-mô Nhật Tràng Phật.
  Nam-mô Vô Tỉ Tuệ Phật. Nam-mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật.
  Nam-mô Thế Thính Văn Phật. Nam-mô Du Thần Túc Phật.
  Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Phật.
  Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Tạng Đức Phật. Nam-mô Bảo Chính Phật. Nam-mô Vô Năng Huỷ Danh Xưng Phật. Nam-mô Khoái Quang Phật. Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật. Nam-mô Vô Siểm Ý Phật. Nam-mô Độc Bộ Phật. Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật. Nam-mô Đại Hộ Phật. Nam-mô Thiên Tràng Phật. Nam-mô Vô Mê Bộ Phật. Nam-mô Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Duyệt Dịch Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật. Nam-mô Thí Quang Phật. Nam-mô Hoài Thiên Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Trì Đức Phật. Nam-mô Nhuận Ý Phật. Nam-mô Đạo Quang Phật. Nam-mô Hải Phong Phật. Nam-mô Đạo Hỉ Phật. Nam-mô Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật. Nam-mô Nhạo Thuyết Sơn Phật. Nam-mô Thế Chủ Thân Phật. Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Pháp Khởi Phật.
  Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật. Nam-mô Vô Mê Tư Phật. Nam-mô Đức Thượng Phật.
  Nam-mô Vô Siểm Danh Xưng Phật. Nam-mô Đại Tịnh Phật. Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Duyệt Nhiếp Phật.
  Nam-mô Nhất Thiết Phúc Đức Sơn Phật. Nam-mô Tì Đầu La Phật. Nam-mô Địa Duyệt Phật. Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật. Nam-mô Tạp Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Kính Ai Phật. Nam-mô Thị Hiện Vô Úy Vân Phật, Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Khai Thị Vô Lượng Trí Phật. Nam-mô Danh Xưng Thượng Phật.
  Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Ma Ê Thủ La Tự Tại Phật. Nam-mô Đức Giác Phật. Nam-mô Hoa Thượng Phật. Nam-mô Thế Kính Ai Phật. Nam-mô Vô Tận Thụ Quang Phật. Nam-mô Thập Lực Tự Tại Phật. Nam-mô Tam Thế Hoa Quang Phật. Nam-mô Tịnh Ca La Ca Quyết Định Uy Đức Phật. Nam-mô Thập Lực Tràng Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thuyết Kính Ai Phật. Nam-mô Tịch Kính Ái Phật. Nam-mô Địa Quang Phật.
  Nam-mô Tác Đức Phật. Nam-mô Tôn Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Xứ Phật.
  Nam-mô Thiên Hỉ Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Âm Phật.
  Nam-mô Đại Năng Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam-mô Chúng Thắng Phật.
  Nam-mô Giác Quang Phật. Nam-mô Đức Danh Xưng Phật. Nam-mô Thiện Giác Phật.
  Nam-mô Tán Dị Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Khát Ái Phật. Nam-mô Đức Bộ Phật.
  Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Hiện Trụ Phật. Nam-mô Thiên Sở Cung Kính Phật.
  Nam-mô Hải Văn Sức Phật. Nam-mô Kính Ái Phật. Nam-mô Tu Di Phan Phật.
  Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Trí Tuệ Nhạc Phật. Nam-mô Hương Thí Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật . Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Năng Tiên Duyệt Phật. Nam-mô Bảo Đăng Minh Phật. Nam-mô Diễm Quang Phật. Nam-mô Kiến Chúng Phật. Nam-mô Kính Ái Trụ Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Sự Phật. Nam-mô Đức Điều Thể Phật. Nam-mô Duyệt Kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Thân Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.
  Nam-mô Tịch Tâm Phật. Nam-mô Bất Mê Bộ Phật. Nam-mô Tôn Nhãn Phật. Nam-mô Hảo Giải Thoát Phật. Nam-mô Giác Ngộ Bản Phật. Nam-mô Tối Thượng Chúng Phật. Nam-mô Tán Quang Phật. Nam-mô Tự Sự Phật. Nam-mô Tịch Thắng Ngạn Phật. Nam-mô Quang Minh Danh Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Chiếu Phật.Nam-mô Thân Triển Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Diễm Âm Phật. Nam-mô Đức Điều Phật. Nam-mô Vô Trứ Thắng Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Tôn Kính Phật. Nam-mô Pháp Đài Phật. Nam-mô Vô Tận Đức Phật. Nam-mô Vô Ngại Thắng Phật. Nam-mô Vô Tận Hương Phật. Nam-mô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Tịch Công Đức Phật. Nam-mô Đại Thiện Nhật Phật. Nam-mô Chí Vô Úy Phật. Nam-mô Kính Tuệ Phật. Nam-mô Vô Mê Ý Phật. Nam-mô Mẫn Kính Phật.
  Nam-mô Thiên Tự Tại Phật. Nam-mô Thần Túc Duyệt Phật. Nam-mô Vô Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Uy Thần Bộ Phật. Nam-mô Di Lưu Nhạc Phật.
  Nam-mô Kiến Sinh Tử Chúng Tế Phật. Nam-mô Tàm Quí Diện Phật. Nam-mô Diễm Sắc Tượng Phật. Nam-mô Bảo Nhạc Phật. Nam-mô Tịch Ý Phật. Nam-mô Nguyệt Tôn Thượng Phật. Nam-môThường Thiền Tư Phật. Nam-mô Đức Tràng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam-mô Vô Úy Hữu Phật. Nam-mô Bất Động Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Oán Phật. Nam-mô Du Quang Bộ Phật. Nam-mô Điều Nham Phật.
  Nam-mô Nhất Tướng Quang Phật. Nam-mô Thế Sở Tôn Phật. Nam-mô Quan Phương Phật. Nam-mô Kính Giới Phật. Nam-mô Thế Duyệt Diễm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Du Phật. Nam-mô Vô Trọc Ý Phật. Nam-mô Danh Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Quyết Đoạn Ý Phật. Nam-mô Trừ Quá Phật. Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật.
  Nam-mô Đức Thân Phật. Nam-mô Nhân Tạng Phật. Nam-mô Quang Hảo Hỉ Phật.
  Nam-mô Trực Bộ Phật. Nam-mô Tạp Sắc Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật.
  Nam-mô Hành Thắng Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Phật. Nam-mô Tam Giới Tôn Phật.
  Nam-mô Vô Thắng Phật. Nam-mô Luân Thiên Liên Hoa Phật. Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Tôn Uy Thần Phật. Nam-mô Doanh Lợi Ý Phật. Nam-mô Hộ Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Tư Danh Xưng Phật.
  Nam-mô Thụ Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Hộ Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
  Nam-mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật. Nam-mô Đức Hương Duyệt Phật. Nam-mô Trí Giả Tán Phật. Nam-mô Đắc Độ Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Phật. Nam-mô Uy Lực Phật. Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật. Nam-mô Giác Hí Phật. Nam-mô Thắng Oán Duyệt Phật. Nam-mô Nhất Thiết Kính Ái Phật. Nam-mô Độ Chúng Nghi Phật. Nam-mô Xá Tịnh Phật. Nam-mô Kim Cương Thắng Phật. Nam-mô Tôn Giáo Thụ Phật. Nam-mô Tuệ Duyệt Phật. Nam-mô Trì Giác Phật. Nam-mô Mẫn Âm Phật. Nam-mô Đại Long Phật. Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phổ Thế Hoài Phật. Nam-mô Sư Tử Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phá Chư Quân Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật.
  Nam-mô Minh Phục Phật. Nam-mô Kiên Tài Phật. Nam-mô Kiên Sa La Phật.
  Nam-mô Thái Điều Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Kiến Bảo Phật. Nam-mô Tận Tác Phật. Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật. Nam-mô Trì Danh Xưng Phật.
  Nam-mô Phạm Thiên Sở Kính Phật. Nam-mô Dĩ Kính Phật. Nam-mô Đại Khuất Phật.
  Nam-mô Kính Trí Tuệ Phật. Nam-mô Vô Tế Nguyện Phật. Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật. Nam-mô Hảo Hí Kiến Phật. Nam-mô Đại Hoa Phật. Nam-mô Tự Thành Tựu Ý Phật.
  Nam-mô Hí Quang Phật. Nam-mô Khoái Giải Phật. Nam-mô Thí Túc Phật.
  Nam-mô Kiên Thanh Phật. Nam-mô Tu Ni Đa Phật. Nam-mô Tì Ma Diệu Phật.
  Nam-mô Tối Nhan Sắc Phật. Nam-mô Tư Thiền Tư Phật. Nam-mô Du Hí Đức Phật.
  Nam-mô Hoài Tối Phật. Nam-mô Thiện Tì Ma Phật. Nam-mô Phổ Quan Phật.
  Nam-mô Kiên Tâm Phật. Nam-mô Kính Tối Thượng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Ma Ni Sơn Vương Phật. Nam-mô Độ Thế Phật. Nam-mô Hỉ Đức Phật. Nam-mô Thượng Bảo Phật. Nam-mô Thiện ư Tàm Quí Phât. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Vương Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Phổ Hoài Phật. Nam-mô Âm Thanh Khí Phật. Nam-mô Hoài Thượng Phật. Nam-mô Phổ Chỉ Phật. Nam-mô Phổ Giác Phật. Nam-mô Uy Đức Đại Thế Lực Phật. Nam-mô Thắng Uy Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Thệ Phật. Nam-mô Tịnh Cúng Dưỡng Phật. Nam-mô Thiên Sở Kính Phật. Nam-mô Thành Kiên Cố Phật. Nam-mô Tối Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Bị Cụ Phật. Nam-mô Kiên Giải Phật. Nam-mô Tịch Quang Phật.
  Nam-mô Cam Lộ Thành Phật. Nam-mô Cực Thượng Âm Thanh Phật. Nam-mô Hoan Hỉ Tăng Trưởng Phật. Nam-mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật. Nam-mô Hoài Diệt Phật. Nam-mô Giác Bộ Phật. Nam-mô Y Tối Thanh Phật. Nam-mô Thành Phong Phật.
  Nam-mô Hải Bộ Phật. Nam-mô Hoan Hỉ Diện Phật. Nam-mô Tối Thượng Quang Phật. Nam-mô Tịch Giác Phật. Nam-mô Đại Thánh Phật. Nam-mô Thiện Bảo Phật. Nam-mô Đế Trụ Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô Trụ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Du Nhập Giác Phật. Nam-mô Thắng Hữu Phật. Nam-mô Hoài Lợi Phật. Nam-mô Tối Bộ Phật. Nam-mô Nhân Trung Nguyệt Phật. Nam-mô Uy Cực Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Câu Lân Phật. Nam-mô Tối Thắng Vương Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật. Nam-mô Hoài Hương Phong Phật. Nam-mô Hỉ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam mô Nhân Âm Thanh Phật. Nam-mô A Nậu Luật Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoài Minh Phật. Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hí Tối Thượng Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Bảo Kính Phật. Nam-mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật. Nam-mô Diệt Oán Phật. Nam-mô Thắng Quân Phật. Nam-mô Đế Giác Phật. Nam-mô Vô Chung Quang Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Nhục Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Thượng Phật. Nam-mô Tượng Bộ Phật.
  Nam-mô Hoài Trí Tuệ Phật. Nam-mô Hoài Đế Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Hương Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Bất Yểm Túc Phật. Nam-mô Đẳng Thệ Phật. Nam-mô Tối Uy Phật. Nam-mô Đại Quang Vịêm Tụ Phật. Nam-mô Tạp Chủng Thuyết Phật. Nam-mô Độ Uyên Phật. Nam-mô Thực Thể Phật. Nam-mô Giải Tàm Quí Phật. Nam-mô Thượng Sở Kính Phật. Nam-mô Tạp Âm Thanh Phật. Nam-mô Đức Du Hí Phật. Nam-mô Tịnh Trụ Phật. Nam-mô Hảo Hương Huân Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Giới Phân Biệt Phật. Nam-mô Giác Hoa Phật. Nam-mô Tối Thượng Ý Phật. Nam-mô Nghi Thụ Cúng Dưỡng Phật. Nam-mô Đàm Vô Kiệt Phật.
  Nam-mô Hỉ Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Luân Phật. Nam-mô Hoài Giác Phật.
  Nam-mô Kính Lão Phật. Nam-mô Thắng Ưu Phật. Nam-mô Thần Thông Minh Phật. Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật. Nam-mô Kính Thượng Phật. Nam-mô Khuất Danh Xưng Phật. Nam-mô Na La Diên Quang Minh Phật. Nam-mô Độ Nghi Phật. Nam-mô Tri Thời Vương Phật. Nam-mô Tụ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Hoa Phật. Nam-mô Thắng Đấu Chiến Phật. Nam-mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật. Nam-mô Ni Thi Đà Phật. Nam-mô Hoài Bộ Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Cố Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thiên Thanh Phật. Nam-mô Vân Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Trừ Vân Cái Phật. Nam-mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật. Nam-mô Như Thụ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật.
  Nam-mô Vô Chung Đăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật. Nam-mô Đức Thiên Phật. Nam-mô Chúng Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Khủng Uý Quang Phật. Nam-mô Đẳng Chính Giác Phật.
  Nam-mô Vô Vi Thanh Khánh Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật. Nam-mô Phổ Luân Phật. Nam-mô Thính Thải Ý Phật. Nam-mô Vô Ngại Tư Duy Phật. Nam-mô Diệt Tư Duy Phật.Nam-mô Tinh Tiến Hoài Phật. Nam-mô Giới Cung Kính Phật. Nam-mô Phục Oán Phật.Nam-mô Khoái Thượng Hoài Phật. Nam-mô Giác Phục Đào Ba Phật. Nam-mô Vô Diệt Tuệ Phật.Nam-mô Phục Dục Cức Thứ Phật. Nam-mô Đáo Cứu Cánh Phật. Nam-mô Hoa Tiên Phật.
  Nam-mô Hư KhôngTuệPhật.Nam-mô Tự Tư Duy Phật. Nam-mô Tuệ Lực Phật.Nam-mô Vịêm Thắng Hải Phật. Nam-mô Tiến Nguy Nguy Thanh Phật. Nam-mô Phổ Âm Phật.
  Nam-mô Toái Kim Cương Phật. Nam-mô Vô Vi Thanh Phật. Nam-mô Vô Khuyết Tinh Tiến Phật. Nam-mô Đại Tinh Tiến Thịnh Quang Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật. Nam-mô Thắng Úy Phật. Nam-mô Thiên Sở Kính Đức Hỉ Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Thịnh Phật. Nam-mô Nguyệt Hỉ Phật. Nam-mô Hoài Tràng Phật. Nam-mô Thiện Ý Thành Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Lực Phật. Nam-mô Khánh Âm Phật. Nam-mô Nhật Hoa Phật. Nam-mô Trừng Trụ Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Hoài Phật. Nam-mô Nguyệt Thịnh Phật. Nam-mô Vô Vi Thành Phật. Nam-mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Trí Chiếu Đỉnh Vương Phật. Nam-mô Đế Tụ Ý Phật.
  Nam-mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Hỉ Lạc Như Kiến Phật. Nam-mô Hoài Mệnh Phật. Nam-mô Hoài Tư Phật. Nam-mô Vô Phiền Phật. Nam-mô Căn Bản Thượng Phật. Nam-mô Đại Tư Duy Phật. Nam-mô Hoài Tượng Phật. Nam-mô Đại Tinh Tiến Hoài Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Phật. Nam-mô Danh Dự Âm Phật. Nam-mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật. Nam-mô Giới Phú Phật. Nam-mô Uy Thân Phật. Nam-mô An Lạc Quang Phật. Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Dĩ Diệt Quang Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật. Nam-mô Ba La La Kiên Phật. Nam-mô Đãi Uy Phật. Nam-mô Nguyệt Nội Phật. Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật. Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật. Nam-mô Phá Kim Cương Kiên Phật. Nam-mô Từ Thí Phật. Nam-mô Đế Tinh Tiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỉ Quang Phật. Nam-mô Quang Uy Phật. Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật. Nam-mô Hoài Quang Phật. Nam-mô Xuất Ứ Nê Phật. Nam-mô Quyên Chủng Tính Phật.
  Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật. Nam-mô Đại Uy Phật. Nam-mô Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật. Nam-mô Đức Liên Hoa Phật. Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Đỉnh Phật. Nam-mô Tràng Quang Phật. Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Hoa Phật. Nam-mô Đại Thắng Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Uy Phật. Nam-mô Đạo Uy Phật. Nam-mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật. Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật. Nam-mô Hư Không Công Đức Phật. Nam-mô Tối Như Ý Phật.
  Nam-mô Tu Di Tối Thanh Phật. Nam-mô Tự Tại Hoài Phật. Nam-mô Vô Vi Xưng Phật.
  Nam-mô Pháp Nhật Trí Chuyển Nhiên Đăng Phật . Nam-mô Vô Ngại Phổ Hiện Phật. Nam-mô Đế Thích Tràng Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật.
  Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Tôn Phật. Nam-mô Hỉ Thí Phật.
  Nam-mô Tướng Hảo Hoa Phật. Nam-mô Bất Tư Nghị Quang Phật. Nam-mô Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật. Nam-mô Ly Nguyện Phật. Nam-mô Thắng Hiền Phật.
  Nam-mô Cập Diệu Phật. Nam-mô Hư Không Tâm Phật. Nam-mô Duy Đại Âm Phật. Nam-mô Quyết Đoạn Âm Phật. Nam-mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật. Nam-mô Vân Lôi Phật. Nam-mô Hư Không Đa La Phật. Nam-mô Đức Tư Phật. Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật. Nam-mô Bảo Vị Phật. Nam-mô Thập Quang Phật. Nam-mô Siêu Việt Chư Pháp Phật. Nam-mô Giác Vô Ngại Âm Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Đẳng Kiến Phật. Nam-mô Nguyệt Xưng Phật. Nam-mô Đại Tượng Phật. Nam-mô Bất Nhiễu Phật. Nam-mô Đại Nguyệt Phật. Nam-mô Uy Từ Lực Phật. Nam-mô Nguyệt Uy Quang Phật. Nam-mô Thú Hoài Phật. Nam-mô Trụ Thiện Độ Phật. Nam-mô Thuần Tinh Tiến Phật. Nam-mô Quang Dũng Dục Phật. Nam-mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật. Nam-mô Bồ Đề Phật. Nam-mô Thành Doanh Lợi Phật. Nam-mô Duyệt Hảo Phật. Nam-mô Hành Phật Hành Phật. Nam-mô Giác Diệt Ý Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Hỉ Tượng Phật. Nam-mô Trì Tuệ Phật. Nam-mô Đức Xưng Phật. Nam-mô Tu Di Sơn Uy Phật. Nam-mô Khoái Minh Phật. Nam-mô Chư Phương Thiên Phật. Nam-mô Vô Lượng Tư Duy Phật. Nam-mô Tịnh Giới Phật. Nam-mô Thiện Độ Phật. Nam-mô Đoan Tự Phật. Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật. Nam-mô Thiện Quang Kính Phật. Nam-mô Cụ Túc Ý Phật. Nam-mô Thế Hùng Phật. Nam-mô Chính Âm Thanh Phật. Nam-mô Uy Hỉ Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Ngại Ý Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật. Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.
  Nam-mô Bằng Hữu Quang Độ Phật. Nam-mô Tuệ Đài Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật.

  Nam-mô Tri Chúng Sinh Bình Đẳng Thân Phật. Nam-mô Đại Nguyện Thắng Phật. Nam-mô Khoái Sĩ Duyệt Phật. Nam-mô Điềm Đạm Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Cúng Dưỡng Phật. Nam-mô Đức Tụ Uy Phật. Nam-mô Duyệt Tướng Phật. Nam-mô Đại Diễm Tụ Uy Phật. Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Khoái Ưng Phật. Nam-mô Giới Độ Phật. Nam-mô Tối Thị Phật. Nam-mô Tịch Tràng Phật. Nam-mô Đại Ưng Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Duyệt Phật. Nam-mô Nguy Nguy Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Thập Phương Phật.nNam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Tuệ Vô Nhai Phật. Nam-mô Như Thiên Nhật Uy Phật. Nam-mô Tất Ý Phật. Nam-mô Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Thượng Độ Phật. Nam-mô Khả Quan Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Phật. Nam-mô Trí Viêm Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật. Nam-mô Thế Gian Đăng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Phật. Nam-mô Tư Duy Giải Thoát Phật. Nam-mô Thắng Uy Đức Ý Phật. Nam-mô Như Tịnh Vương Phật. Nam-mô Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật.

  Nam-mô Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Tác Chư Phương Phật. Nam-mô Vô Thắng Tối Diệu Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Tư Duy Phật. Nam-mô Quá Đảo Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Thắng Căn Phật. Nam-mô Nhật Kiến Phật. Nam-mô Đức Tụ Uy Quang Phật. Nam-mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật. Nam-mô TuệTtrì Quần Manh Phật. Nam-mô Tự Tại Duyệt Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Tuệ Ý Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật. Nam-mô Tư Tối Tôn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Đức Phật. Nam-mô Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Thâm Xú Tư Duy Phật. Nam-mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Tịch Tiến Tư Duy Phật. Nam-mô Sa La Hoa Thượng Quang Vương Phật. Nam-mô Cần Quần Manh Hương Phật. Nam-mô Tịch Lạc Phật. Nam-mô Đức Sở Chí Phật. Nam-mô Đại Tinh Tiến Văn Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Quyết Ngẫu Phật. Nam-mô Tu Di Sơn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Thân Phật. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.
  Nam-mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Tì Lư Giá Na Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Tuệ Thổn Phật. Nam-mô Thính Triệt Ý Phật. Nam-mô Như Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Tư Duy Độ Phật. Nam-mô Chí Đại Tinh Tiến Cứu Cánh Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Tạp Hoa Phật. Nam-mô Tôn Tự Tại Phật. Nam-mô Như Không Phật. Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật. Nam-mô Tôn Thượng Sở Kính Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhân Phật. Nam-mô Liên Hoa Ý Phật. Nam-mô Tự Tại Đức Tạng Phật. Nam-mô Nhân Duyệt Phật. Nam-mô Tôn Ý Đăng Phật. Nam-mô Uy Thần Sở Dưỡng Phật. Nam-mô Đế Tư Duy Phật. Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam-mô Trừ Tam Ác Đạo Phật. Nam-mô Trạch Hương Ưu Minh Phật. Nam-mô Thoan Độ Phật. Nam-mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ý Cương Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Úy Ngu Lạc Phật. Nam-mô Khoái Giác Phật. Nam-mô Ly Chư Dục Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tụ Phật. Nam-mô Đại Kết Cát Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật. Nam-mô Uy Thần Lực Phật. Nam-mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh Phật. Nam-mô Tối Âm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Ý Phật. Nam-mô Lực Thông Phật. Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Nam-mô Khoái Đoạn Ý Phật. Nam-mô Hỉ Âm Thanh Phật. Nam-mô Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Cánh Kiến Phật. Nam-mô Cương Tinh Tiến Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật. Nam-mô Vô Cấu Tư Duy Phật. Nam-mô Tụ Âm Phật.

  Nam-mô Vô Lượng Oán Phật. Nam-mô Công Đức Xả Ác Thú Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phong Phật Nam-mô Ngu Lạc Độ Phật. Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật. Nam-mô Điều Biện Ý Phật. Nam-mô Phiền Giáo Phật. Nam-mô Ý Xa Phật. Nam-mô Đức Thiện Quang Phật. Nam-mô Kiên Hoa Phật. Nam-mô Tụ Ý Phật. Nam-mô Ni Câu Loại Thụ Vương Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Vương Phật. Nam-mô Sắc Như Chiên Đàn Phật. Nam-mô Nhật Nội Phật. Nam-mô Đức Tạng Phật. Nam-mô Tì Bà Thi Phật. Nam-mô Thi Khí Phật . Nam-mô Tì Xá Phù Phật.
  Kinh Danh Hiệu 1000 Phật Quá Khứ Kiếp Trang Nghiêm.
  Hiểu nghìn danh Phật Quá khứ Kiếp Trang nghiêm. Sám hối trừ tội Kiếp vĩnh vịễn được trong sạch. Tự nhiên tăng thêm Phúc Lộc. Chuyển cho nhiều người học, nhiều Đức lợi ích cho cảnh tối tăm

  Nam-mô Phổ-hiền-vương Bồ-tát Ma-ha -tát.
  Last edited by Cầu Trí Bát Nhã; 15-08-2011 at 12:18 PM.
  Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. VÌ SAO PHẬT GIÁO SUY TÀN TẠI ẤN ĐỘ
  By Bin571 in forum Đạo Phật
  Trả lời: 24
  Bài mới gởi: 20-10-2022, 08:20 AM
 2. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
  By vietnamese in forum Đạo Phật
  Trả lời: 15
  Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
 3. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
  By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
  Trả lời: 14
  Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
 4. Trả lời: 7
  Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •