Trích dẫn Nguyên văn bởi ye n Xem Bài Gởi
chữ time trong tham sân si ấy hở
tham tiền có tội k ta?