Cho chúng tôi cầu chúc nhà tài trợ an lành mọi sự, cho chúng tôi gửi tới nhà tài trợ lời chúc phúc