kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: HÀNH TRẠNG BỔ-TÁT QUAN THẾ ÂM (Avalokitesvara)

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #11

  Mặc định Kinh Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn

  Kinh Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn

  Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

  Nam Mô Phật,
  Nam Mô Pháp,
  Nam Mô Tăng,
  Bá thiên vạn ức Phật,
  Hằng hà sa số Phật,
  Vô lượng công đức Phật,
  Phật cáo A-nan ngôn, Thử kinh đại-thánh, Năng cứu ngục tù, Năng cứu trọng bịnh, Năng cứu tam tai bá nạn khổ.
  Nhược hữu nhơn tụng đắc nhất thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn,
  Tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn,
  Nam Mô Phật Lực oai,
  Nam Mô Phật lực hộ ,
  Sử nhơn vô ác tâm,
  Lịnh nhơn thân đắc độ,
  Hồi quang Bồ-tát, Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương, Chánh-điện Bồ-Tát,
  Ma kheo ma kheo.
  Thanh tịnh Tỳ-kheo,
  Quán sự đắc tán, Tùng sự đắc ưu, Chư Đại Bồ-Tát, Ngũ-bá A-La Hán,
  Cứu-độ đệ-tử: (Họ tên tuổi của đệ tử, hay người thân...), và tất cả chúng sanh,
  Nhất thân ly khổ nạn, Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giải, Cần đọc bá thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.
  Tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn-ngôn viết:
  Kim-Bà Kim-Bà-Ðế,
  Cầu-Ha Cầu-Ha-Ðế,
  Ðà-La-Ni-Ðế,
  Ni-Ha-La-Ðế,
  Tì-Lê-Nể-Ðế,
  Ma-Ha-Dà-Ðế,
  Chơn-Lăng-Càn-Ðế,
  Ta-Bà-Ha.


  NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT
  (Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt. )
  Last edited by Lão_Ngoan_Đồng; 28-10-2007 at 09:13 AM.
  Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •