301. Nam mô Tội ác tiêu diệt cứu cánh thành Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.

302. Nam mô Năng linh hóa thực tăng trưởng Quán Thế Âm Bồ Tát.

303. Nam mô Phú quí tư sinh vô bất phong túc Quán Thế Âm Bồ Tát.

304. Nam mô Thường niệm Quán âm vĩnh tác y hỗ Quán Thế Âm Bồ Tát.

305. Nam mô Ư vô lượng kiếp thành tựu đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

306. Nam mô Mãn túc chư hy cầu Quán Thế Âm Bồ Tát.

307. Nam mô Tăng trưởng chư bạch pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

308. Nam mô Thành tựu nhất thiết thiện căn Quán Thế Âm Bồ Tát.

309. Nam mô Viễn ly nhất thiết chư úy Quán Thế Âm Bồ Tát.

310. Nam mô Phật sắc thiện thần thường đương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

311. Nam mô Hiện tác Bồ tát thành tựu chúng sinh Quán Thế Âm Bồ Tát.

312. Nam mô Thoái tán hại miêu quả tử Quán Thế Âm Bồ Tát.

313. Nam mô Như ý châu thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

314. Nam mô Quyến sách thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

315. Nam mô Bảo bát thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

316. Nam mô Bảo kiếm thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

317. Nam mô Bạt triết la thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

318. Nam mô Kim cương chử thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

319. Nam mô Thí vô úy thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

320. Nam mô Nhật tinh ma ni thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

321. Nam mô Nguyệt tinh ma ni thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

322. Nam mô Bảo cung thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

323. Nam mô Bảo tiễn thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

324. Nam mô Dương chi thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

325. Nam mô Bạch phất thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

326. Nam mô Hồ bình thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

327. Nam mô Bàng bài thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

328. Nam mô Việt phủ thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

329. Nam mô Ngọc hoàn thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

330. Nam mô Bạch liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

331. Nam mô Thanh liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

332. Nam mô Bảo kính thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

333. Nam mô Tử liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

334. Nam mô Ngũ sắc vân thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

335. Nam mô Quân trì thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

336. Nam mô Hồng liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

337. Nam mô Bảo kích thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

338. Nam mô Bảo loa thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

339. Nam mô Độc lâu trượng thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

340. Nam mô Sổ châu thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

341. Nam mô Bảo bình thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

342. Nam mô Bảo ấn thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

343. Nam mô Câu thi thiết câu thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

344. Nam mô Tích trượng thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

345. Nam mô Hợp chưởng thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

346. Nam mô Hóa Phật thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

347. Nam mô Hóa cung điện thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

348. Nam mô Bảo kinh thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

349. Nam mô Bất thoái kim cương thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

350. Nam mô Đỉnh thượng hóa Phật thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

351. Nam mô Bồ đào thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

352. Nam mô Cụ tứ thập nhị tý Quán Thế Âm Bồ Tát.

353. Nam mô Cụ thần thông nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.

354. Nam mô Cụ thần thông nhĩ Quán Thế Âm Bồ Tát.

355. Nam mô Cụ thần thông tỵ Quán Thế Âm Bồ Tát.

356. Nam mô Cụ thần thông thiệt Quán Thế Âm Bồ Tát.

357. Nam mô Cụ thần thông thân Quán Thế Âm Bồ Tát.

358. Nam mô Cụ thần thông ý Quán Thế Âm Bồ Tát.

359. Nam mô Đắc thiên nhãn thông Quán Thế Âm Bồ Tát.

360. Nam mô Đắc thiên nhĩ thông Quán Thế Âm Bồ Tát.

361. Nam mô Đắc thiên tỵ thông Quán Thế Âm Bồ Tát.

362. Nam mô Đắc thiên thiệt thông Quán Thế Âm Bồ Tát.

363. Nam mô Đắc thiên thân thông Quán Thế Âm Bồ Tát.

364. Nam mô Đắc thiên ý thông Quán Thế Âm Bồ Tát.

365. Nam mô Đắc thiên thủ Quán Thế Âm Bồ Tát.

366. Nam mô Đắc thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.

367. Nam mô Đắc đại bi tâm đà ra ni Quán Thế Âm Bồ Tát.

368. Nam mô Đắc Phổ môn thị hiện Quán Thế Âm Bồ Tát.

369. Nam mô Đắc độ sinh Quán Thế Âm Bồ Tát.

370. Nam mô Đắc dữ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát.

371. Nam mô Năng thuyết đại bi tâm đà ra ni Quán Thế Âm Bồ Tát.

372. Nam mô Linh Thập địa đắc quả Quán Thế Âm Bồ Tát.

373. Nam mô Linh Tứ quả đắc quả Quán Thế Âm Bồ Tát.

374. Nam mô Bất vong thất đại đà ra ni Quán Thế Âm Bồ Tát.

375. Nam mô Linh thường độc thử chú vô linh đoạn tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát.

376. Nam mô Chế tâm nhất xứ Quán Thế Âm Bồ Tát.

377. Nam mô Thiên nhãn chiếu kiến Quán Thế Âm Bồ Tát.

378. Nam mô Thiên thủ hộ trì Quán Thế Âm Bồ Tát.

379. Nam mô Xuất khẩu ngôn âm Quán Thế Âm Bồ Tát.

380. Nam mô Đắc cửu thập cửu ức Hằng hà sa chư Phật ái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.

381. Nam mô Dĩ thực quán chúng sinh Quán Thế Âm Bồ Tát.

382. Nam mô Đắc nhất thiết Như Lai quang minh phổ chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát.

383. Nam mô Hằng dĩ đà ra ni cứu chúng sinh Quán Thế Âm Bồ Tát.

384. Nam mô Thường đắc bách thiên tam muội hiện tiền Quán Thế Âm Bồ Tát.

385. Nam mô Năng khiển Long Thiên bát bộ ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

386. Nam mô Tam tai kiếp bất năng hoại Quán Thế Âm Bồ Tát.

387. Nam mô Thường dĩ đà ra ni liệu chúng sinh bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

388. Nam mô Du chư Phật quốc đắc tự tại Quán Thế Âm Bồ Tát.

389. Nam mô Tụng thử chú thanh thanh bất tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát.

390. Nam mô Sở tại xứ linh nhân dân an lạc Quán Thế Âm Bồ Tát.

391. Nam mô Cụ bất khả tư nghị uy thần Quán Thế Âm Bồ Tát.

392. Nam mô Hiển công đức lục tự đà ra ni Quán Thế Âm Bồ Tát.

393. Nam mô Cụ chủng chủng pháp lạc lợi lạc chúng sinh Quán Thế Âm Bồ Tát.

394. Nam mô Đắc hóa thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

395. Nam mô Hiện Phật thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

396. Nam mô Hiện Bích chi Phật thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

397. Nam mô Hiện Thanh Văn thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát

398. Nam mô Hiện Phạm vương thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

399. Nam mô Hiện Đế thích thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

400. Nam mô Hiện Tự tại thiên thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.