201. Nam mô Long thiên thiện thần thường hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

202. Nam mô Sở sinh kiến Phật văn pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

203. Nam mô Sở văn chính pháp ngộ thậm thâm nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát.

204. Nam mô Dữ ngã tốc tri nhất thiết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

205. Nam mô Dữ ngã tảo đắc trí tuệ nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.

206. Nam mô Dữ ngã tốc độ nhất thiết chúng Quán Thế Âm Bồ Tát.

207. Nam mô Dữ ngã tảo đắc thiện phương tiện Quán Thế Âm Bồ Tát.

208. Nam mô Dữ ngã tốc thừa Bát nhã thuyền Quán Thế Âm Bồ Tát.

209. Nam mô Dữ ngã tảo đắc việt khổ hải Quán Thế Âm Bồ Tát.

210. Nam mô Dữ ngã tốc đắc giới định đạo Quán Thế Âm Bồ Tát.

211. Nam mô Dữ ngã tảo đăng Niết bàn sơn Quán Thế Âm Bồ Tát.

212. Nam mô Dữ ngã tốc hội vô vi xá Quán Thế Âm Bồ Tát.

213. Nam mô Dữ ngã tảo đồng pháp tính thân Quán Thế Âm Bồ Tát.

214. Nam mô Thường kiến thập phương Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.

215. Nam mô Thường văn nhất thiết thiện pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.

216. Nam mô Thường đổ thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.

217. Nam mô Thường tại Bổ đà lạc sơn Quán Thế Âm Bồ Tát.

218. Nam mô Thường diễn thuyết đại bi tâm chú Quán Thế Âm Bồ Tát.

219. Nam mô Năng khiển Mật tích kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

220. Nam mô Thường đắc Ô sô kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

221. Nam mô Năng khiển Quân trà lợi kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

222. Nam mô Năng khiển Uyên câu thi kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

223. Nam mô Năng khiển Bát bộ lực sĩ ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

224. Nam mô Năng khiển Thưởng ca la kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

225. Nam mô Năng khiển Ma hê thủ la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

226. Nam mô Năng khiển Na la diên ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

227. Nam mô Năng khiển Kim tì la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

228. Nam mô Năng khiển Bà tì la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

229. Nam mô Năng khiển Bà cấp bà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

230. Nam mô Năng khiển Ca lâu la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

231. Nam mô Năng khiển Mãn hỉ xa bát ủng Quán Thế Âm Bồ Tát.

232. Nam mô Năng khiển Chân đà la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

233. Nam mô Năng khiển Bán kỳ la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

234. Nam mô Năng khiển Tất bà già la vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

235. Nam mô Năng khiển Ứng đức tì đa ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

236. Nam mô Năng khiển Tát hòa la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

237. Nam mô Năng khiển Tam bát la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

238. Nam mô Năng khiển Ngũ bộ tịnh cư ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

239. Nam mô Năng khiển Diễm la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

240. Nam mô Năng khiển Đế thích vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

241. Nam mô Năng khiển Đại biện thiên ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

242. Nam mô Năng khiển Công đức thiên ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

243. Nam mô Năng khiển Bà niết na ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

244. Nam mô Năng khiển Đề đầu lại tra thiên vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

245. Nam mô Năng khiển Bổ đan na ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

246. Nam mô Năng khiển Đại lực chúng ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

247. Nam mô Năng khiển Tỳ lâu lặc xoa Thiên vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

248. Nam mô Năng khiển Tỳ lâu bác xoa thiên vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

249. Nam mô Năng khiển Tỳ sa môn thiên vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

250. Nam mô Năng khiển Kim sắc khổng tước vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

251. Nam mô Năng khiển nhị thập bát bộ Đại tiên chúng ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

252. Nam mô Năng khiển Ma ni vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

253. Nam mô Năng khiển Bạt đà la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

254. Nam mô Năng khiển Tán chỉ đại tướng ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

255. Nam mô Năng khiển Phất la bà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

256. Nam mô Năng khiển Nan đà long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

257. Nam mô Năng khiển Bạt nan đà long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

258. Nam mô Năng khiển Bà già la long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

259. Nam mô Năng khiển Y bát la long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

260. Nam mô Năng khiển A tu la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

261. Nam mô Năng khiển Càn thát bà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

262. Nam mô Năng khiển Khẩn na la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

263. Nam mô Năng khiển Ma hầu la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

264. Nam mô Năng khiển Thủy thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

265. Nam mô Năng khiển Hỏa thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

266. Nam mô Năng khiển Phong thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

267. Nam mô Năng khiển Địa thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

268. Nam mô Năng khiển Lôi thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

269. Nam mô Năng khiển Điện thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

270. Nam mô Năng khiển Cưu bàn trà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

271. Nam mô Năng khiển Tỳ xá xà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát.

272. Nam mô Tốc linh mãn túc lục độ hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

273. Nam mô Tốc linh Thanh văn chứng quả Quán Thế Âm Bồ Tát.

274. Nam mô Tốc linh đắc Đại thừa tín căn Quán Thế Âm Bồ Tát.

275. Nam mô Tốc linh đắc Thập trụ địa Quán Thế Âm Bồ Tát.

276. Nam mô Tốc linh đáo Phật địa Quán Thế Âm Bồ Tát.

277. Nam mô Tốc linh thành tựu tam thập nhị tướng Quán Thế Âm Bồ Tát.

278. Nam mô Tốc linh thành tựu bát thập chủng hảo Quán Thế Âm Bồ Tát.

279. Nam mô Năng linh địa ngục môn khai tội nhân giải thoát Quán Thế Âm Bồ Tát.

280. Nam mô Năng linh chúng sinh đắc đại thắng lạc Quán Thế Âm Bồ Tát.

281. Nam mô Năng linh chúng sinh đắc đại thắng ích Quán Thế Âm Bồ Tát.

282. Nam mô Chú lực năng linh ác nghiệp chướng phá hoại Quán Thế Âm Bồ Tát.

283. Nam mô Chú lực ưng đọa địa ngục tức đắc giải thoát Quán Thế Âm Bồ Tát.

284. Nam mô Ư sở cầu vật như phong tật chí Quán Thế Âm Bồ Tát.

285. Nam mô Tâm sở nguyện, sự tất năng dữ chi Quán Thế Âm Bồ Tát.

286. Nam mô Nhược dục kiến Phật đương dữ kiến Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.

287. Nam mô Quán thế âm tâm bí mật dữ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát.

288. Nam mô Vũ đại bảo vũ Quán Thế Âm Bồ Tát.

289. Nam mô Như đại kiếp thụ Quán Thế Âm Bồ Tát.

290. Nam mô Như như ý châu Quán Thế Âm Bồ Tát.

291. Nam mô Nhất thiết sở nguyện tất giai mãn túc Quán Thế Âm Bồ Tát.

292. Nam mô Nhất thiết sở cầu vô năng chướng ngại Quán Thế Âm Bồ Tát.

293. Nam mô Bất tu trạch nhật độc tức thành tựu Quán Thế Âm Bồ Tát.

294. Nam mô Bất tu trì trai độc tức ứng nghiệm Quán Thế Âm Bồ Tát.

295. Nam mô Vô hữu dư chú dữ như ý luân đẳng giả Quán Thế Âm Bồ Tát.

296. Nam mô Ngũ vô gián tội tiêu diệt vô dư Quán Thế Âm Bồ Tát.

297. Nam mô Nhược hữu chư hoạn đãn độc giai trừ Quán Thế Âm Bồ Tát.

298. Nam mô Chiến phạt đấu tranh vô hữu bất thắng Quán Thế Âm Bồ Tát.

299. Nam mô Nhất thiết diệu cụ giai tự trang nghiêm Quán Thế Âm Bồ Tát.

300. Nam mô Trực chí Bồ Đề vĩnh ly ác thú Quán Thế Âm Bồ Tát.