Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm- 500 danh hiệu

1. Nam mô Sa Bà Giáo chủ ngã Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2. Nam mô Thuyết tích nhân trình Thích Ca Mâu Ni Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.

3. Nam mô Cổ Phật thị hiện Quán Thế Âm Bồ Tát (4).

4. Nam mô Đương lai bổ xứ A di đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.

5. Nam mô Ngộ Thiên quang vương tĩnh trụ Phật đắc đại bi tâm chú Quán Thế Âm Bồ Tát.

6. Nam mô Đối Phật lập thệ như sở nguyện dũng xuất Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.

7. Nam mô Quá khứ kiếp vi Chính Pháp Minh Vương Như Lai Quán Thế Âm Bồ Tát.

8. Nam mô Bát vạn tứ Thiên mẫu đà la tý Quán Thế Âm Bồ Tát.

9. Nam mô Thiên thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.

10. Nam mô Tứ thập Nhị tý Quán Thế Âm Bồ Tát.

11. Nam mô Thập Bát tý Quán Thế Âm Bồ Tát.

12. Nam mô Thập Nhị tý Quán Thế Âm Bồ Tát.

13. Nam mô Bát tý Quán Thế Âm Bồ Tát.

14. Nam mô Tứ tý Quán Thế Âm Bồ Tát.

15. Nam mô Thiên chuyển Quán Thế Âm Bồ Tát.

16. Nam mô Thập nhị diện Quán Thế Âm Bồ Tát.

17. Nam mô Thập nhất diện Quán Thế Âm Bồ Tát.

18. Nam mô Chính thú Quán Thế Âm Bồ Tát.

19. Nam mô Tỳ câu chi Quán Thế Âm Bồ Tát.

20. Nam mô Mã đầu Quán Thế Âm Bồ Tát.

21. Nam mô A gia yết lỵ bà Quán Thế Âm Bồ Tát.

22. Nam mô Pháp tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

23. Nam mô Diệp y Quán Thế Âm Bồ Tát.

24. Nam mô Tiêu phục độc hại Quán Thế Âm Bồ Tát.

25. Nam mô Như ý bảo luân Quán Thế Âm Bồ Tát.

26. Nam mô Viên mãn vô ngại đại bi tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

27. Nam mô Phá nhất thiết nghiệp chướng Quán Thế Âm Bồ Tát.

28. Nam mô Ma Ha Ba đầu ma chiên đàn Ma Ni tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

29. Nam mô Diệt ác thú Quán Thế Âm Bồ Tát.

30. Nam mô Nhiêu ích chúng sinh Quán Thế Âm Bồ Tát.

31. Nam mô Năng mãn nhất thiết nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát.

32. Nam mô Năng cứu sản nạn khổ Quán Thế Âm Bồ Tát.

33. Nam mô Cụ đại bi tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

34. Nam mô Cụ đại từ tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

35. Nam mô Địa ngục môn khai Quán Thế Âm Bồ Tát.

36. Nam mô Hiện Chủng Chủng âm thanh Quán Thế Âm Bồ Tát.

37. Nam mô Hiện Chủng Chủng sắc tướng Quán Thế Âm Bồ Tát.

38. Nam mô Hiện Chủng Chủng lợi lạc Quán Thế Âm Bồ Tát.

39. Nam mô Hiện Chủng Chủng cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

40. Nam mô Hiện Chủng Chủng thần thông Quán Thế Âm Bồ Tát.

41. Nam mô Năng mãn Chủng Chủng nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát.

42. Nam mô Năng thoát ngũ nghịch trọng tội Quán Thế Âm Bồ Tát.

43. Nam mô Năng trừ cổ độc chú chớ Yểm đảo Quán Thế Âm Bồ Tát.

44. Nam mô Năng trừ đầu não hung hiếp chư bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

45. Nam mô Năng trừ yết hầu chư bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

46. Nam mô Năng trừ khẩu phúc yêu bối chư bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

47. Nam mô Năng trừ nhãn, nhĩ, thân, thiệt chư bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

48. Nam mô Năng trừ nha, xỉ, tỵ, thân chư bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

49. Nam mô Năng trừ thủ cước chư bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

5O. Nam mô Năng trừ phong cuồng điên bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

51. Nam mô Năng trừ chư ác quỉ thần não nhân Quán Thế Âm Bồ Tát.

52. Nam mô Năng trừ đao binh, thủy hỏa tai ách Quán Thế Âm Bồ Tát.

53. Nam mô Năng trừ lôi điện chấn Phổ Quán Thế Âm Bồ Tát.

54. Nam mô Năng trừ oan gia kiếp đạo Quán Thế Âm Bồ Tát.

55. Nam mô Năng trừ ác quân, ác tặc Quán Thế Âm Bồ Tát.

56. Nam mô Năng trừ tam tai cửu hoạnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

57. Nam mô Năng trừ ác mộng biến quái Quán Thế Âm Bồ Tát.

58. Nam mô Năng trừ ngoan đà phúc yết Quán Thế Âm Bồ Tát.

59. Nam mô Năng trừ chư ác độc thú Quán Thế Âm Bồ Tát.

60. Nam mô Năng trừ quan sự tranh tụng Quán Thế Âm Bồ Tát.

61. Nam mô Năng hiện Cực Lạc thế giới linh nhân lợi lạc Quán Thế Âm Bồ Tát.

62. Nam mô Năng linh trì niệm giả chúng nhân ái kính Quán Thế Âm Bồ Tát.

63. Nam mô Năng linh trì niệm nhân cụ thế gian tài Quán Thế Âm Bồ Tát.

64. Nam mô Năng linh nhân tăng ích nhất thiết lạc cụ Quán Thế Âm Bồ Tát.

65. Nam mô Năng linh chúng sinh tăng ích nhất thiết thế lực Quán Thế Âm Bồ Tát.

66. Nam mô Năng dữ trường mệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

67. Nam mô Năng dữ phú quý trường thọ Quán Thế Âm Bồ Tát.

68. Nam mô Vô vi tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

69. Nam mô Vô nhiễm tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

70. Nam mô Không quán tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

71. Nam mô Cung kính tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

72. Nam mô Ty hạ tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

73. Nam mô Vô tạp loạn tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

74. Nam mô Đà la ni niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.

75. Nam mô Thệ độ nhất thiết chúng sinh tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

76. Nam mô Thiên nhãn chiếu kiến Quán Thế Âm Bồ Tát.

77. Nam mô Thiên thủ hộ trì Quán Thế Âm Bồ Tát.

78. Nam mô Năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

79. Nam mô Năng phục nhất thiết ác quỷ thần Quán Thế Âm Bồ Tát.

80. Nam mô Năng hàng chư thiên ma Quán Thế Âm Bồ Tát.

81. Nam mô Năng chế chư ngoại đạo Quán Thế Âm Bồ Tát.

82. Nam mô Năng trừ sơn tinh tạp si mỵ võng lượng Quán Thế Âm Bồ Tát.

83. Nam mô Năng trừ tà tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

84. Nam mô Năng trừ tham nhiễm tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

85. Nam mô Năng linh chúng sinh đắc thiện quả Quán Thế Âm Bồ Tát.

86. Nam mô Cụ Phật thân tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

87. Nam mô Quang minh thân tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

88. Nam mô Từ bi tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

89. Nam mô Diệu pháp tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

90. Nam mô Thiền định tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

91. Nam mô Hư không tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

92. Nam mô Vô úy tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

93. Nam mô Thường trụ tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

94. Nam mô Giải thoát tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

95. Nam mô Dược vương tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

96. Nam mô Thần thông tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.

97. Nam mô Quảng đại tự tại Quán Thế Âm Bồ Tát.

98. Nam mô Quán thế âm tự tại Quán Thế Âm Bồ Tát.

99. Nam mô Nhiên sách Quán Thế Âm Bồ Tát.

100. Nam mô Thiên quang nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.