Nếu ở Vũng tàu bạn liên hệ với tôi,01265215744 tôi sẽ xem cho bạn 1 lần