haha, ở ngoài đời còn thế, huống chi ở trong này, đây chẳng qua chi là 1 XH thu nhỏ thôi