1. Người là hoa đất.

2. Người ba đấng, của ba loài.

4. Người khôn dồn ra mặt.

8. Người khôn con mắt đen sì
Người dại con mắt nửa chì nửa thau.

9. Nói hay hơn hay nói.

10. Nói ngọt lọt đến xương.

11. Nói thì dễ, làm thì khó.

12. Nọc người bằng mười nọc rắn.

13. Người có lúc vinh lúc nhục, nước có lúc đục lúc trong.

14. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

15. Điếc không sợ súng.

16. Biết sự đời, mười đời chẳng khó.

17. Có dốt mới có khôn.

18. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

19. Chim khôn chưa bắt đã bay

20 Người khôn ít nói, ít hay trả lời.

21. Bé chẳng vin, cả gẫy cành.

22. Dốt đến đâu, học lâu cũng biết.

23. Có tích mới dịch nên tuồng.

24. Đẹp nết hơn đẹp người.

25. Cái nết đánh chết cái đẹp.

26. Đói cho sạch, rách cho thơm.

27. Chết trong còn hơn sống đục.

28. Ai ưa dưa khú, bầu già.
Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại.

29. Bạc đầu chưa hết dại.

30. Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.

31 Ngu si hưởng thái bình.

32. Chưa khỏi rên đã quên thầy.

33. Chẳng có dại nào giống dại nào.

34. Có mặt thì mắng, vắng mặt thì thương.

35. Đường mòn ân nghĩa không mòn
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.

36. Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.

37. Có mới, nới cũ.

38. Có xương xông, tình phụ lá nốt.

39. Có trăng phụ đèn.

40. Con gà tức nhau tiếng gáy.

41. Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm.

42. Cả giận mất khôn.

43. Cây ngay chẳng sợ chết đứng.

44. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng.

45. Cha chung không ai khóc.

46. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.

47. Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau.

48. Cá mè một lưa.

49. Ngày dưng thì chẳng chắp gai,
Đến khi có cá mượn chài ai cho.

50. Người lười, đất không lười.

51. Đo bò làm chuồng.

52. Có mình thì phải giữ.

53. Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè, hà tiện.

54. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm.

55. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp.

55. Được lòng ta xót xa lòng người.

56. Bói rẻ còn hơn ngồi không.
57. Cơm không ăn, gạo còn đó.

58. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà.

59. Đã khó, chó cắn thêm.

60. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm.

61. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh,
Hay ăn làm biếng gặp anh đứng đường.

62. Bút sa, gà chết.

63. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

64. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới.

65. Chạy trời không khỏi nắng.

66. Ai uốn câu cho vừa miệng cá.

67. Bới bèo ra bọ.

68. Đánh rắn phải đánh dập đầu.

69. Đã tu thời tu cho trót.

70. Có chí thì nên.

71. Có công mài sắt có ngày nên kim.

72. Còn nước, còn tát. .

73. Con mẹ đẻ con con.

74. Còn gà trống, gà mái thì còn gà dò.

75. Ai giầu ba họ, ai khó ba đời.

76. Cờ đến tay ai người ấy phất. 6

77. Bụng làm dạ chịu.

78. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn.

79. Chó gầy hổ mặt người nuôi.

80. Bắn súng không nên phải đền đạn.

81. Ốc chẳng mang nổi mình ốc, ốc lại còn mang cọc cho rêu.

82. Ai dám đánh đu với tinh.