Năm 2010 các nhà khoa học chứng minh là Gà có trước
Đầu năm 2013, xuất hiện 1 video cũng rất Logic để nói lên Trứng có trước

Theo đạo Phật, Trứng có trước, hay Gà có trước?