1. - Này các Tỳ-kheo, có 4 hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn ?
.Không hướng đến lợi mình, lợi người;
.Hướng đến lợi người, không lợi mình.
.Hướng đến lợi mình, không lợi người.
.Hướng đến lợi mình và lợi người.

2. Ví như, này các Tỳ-kheo, một que lửa từ đống lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng, hay ở rừng. Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng người này giống như ví dụ ấy, tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người.

3. Tại đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi người, không lợi mình. Người này so với hạng người kia, vi diệu hơn, thù thắng hơn.
Ở đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình, không lợi người. Hạng người này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn, thù thắng hơn.
Tại đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên, là tối thượng, là tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.

4. Ví như, này các Tỳ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng

Kết thúc bài kinh .
Theo tôi để gọi là Từ Bi thì phải là hạng người thứ 4 . Lợi mình , lợi người ( Win - Win ) .