Hihihi thấy Sham bàn ngọc và đá sao mà trái ngược với NM
Với NM thì đá là đá mà ngọc cũng là đá ... Ngọc trai của con trai cũng là đá.