@GQVB: trúc linh là cái Ngọc đố sham làm thơ về rừng trúc mà lại phải linh thiêng. Nhất Mai mới đổi tên thành Gia quy vũ bão gì đó à?
@trango: không có liên quan nhưng tuỳ ý ng đọc
@DN: CU2morrow