khói thuốc đêm đông hồn lạnh lẽo
nhố nhoen trăng nhỏ để mà treo
nheo con mắt đỏ ngồi mà ngước
theo làn khói mỏng bé tí teo