vén váy xuân đi thật lạnh lùng
đẩy đưa chân nhỏ thật mông lung
hai hàng liễu trắng in bóng biếc
nhấp ánh son hồng bỏ từng xuân