Nhật Mai hôm nay ngồi ngó ... :)
Cảm rồi ta không rượu
Không thơ vì nhạt sầu
Không mùi vì tịt mũi
Tịt mũi vì đông sâu
Đông sâu sầu mặc kệ
Mặc kệ ta lại ngồi