tôi viết tên em bằng mực tàu
lòng đã thấu hiểu nỗi thâm sâu
nho học có chăng cũng đã biết
mực lên giấy trắng chẳng phai màu