Họa phúc trên đời chẳng muốn xen
Nhân trần gây họa cảnh bon chen
Cháo rau hôm sớm vui cùng đạo
Được mất còn gì tiếng chê khen