D&T: 2 ng dắt nhau lên núi bái sư học đạo luôn đi, haha