mở bài hộ nha:

TỬ TRÚC LÂM

ngàn năm lá rụng vàng chân sóng
tiêu tương rớt mãi vẫn nửa xanh
tụng kinh ba kiếp không thành đạo
đá bát anh về nghiêng chén sành
.