VẠN TỰ TỤC TẠNG KINHPHẬT NÓI KINH ĐẠI NHƯ Ý BẢO CHAU LUAN NGƯU

VƯƠNG THỦ HỘ THẦN CHÚHán dịch : A MỘ GIÀ Tam Tạng phụng chiếu dịch Việt dịch : Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍTa nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở tại Ba La Nại, trong vườn Lộc Dã . Vì A Nhã, Câu Lăng 5 người chuyển Pháp Luân 4 Đế.

Bấy giờ trong Hội có một Thiên Tử tên là Ngưu Vương Thần từ tòa đứng dậy, cúi đầu chắp tay đảnh lễ nơi 2 bàn chân Phật rồi bạch rằng :” Thế Tôn ! Con có Tùy Tâm Tự Tại Vạn Sự Mãn Túc Đà La Ni Vì lợi ích các Hữu Tình nên cúi xin Thế Tôn đồng ý cho con được nói ra Thần Chú”

Khi ấy Đức Phật khen rằng:” Lành thay ! Ngươi hãy mau nói, Ta cũng muốn nghe”

Bấy giờ Thiên Tử liền nói Chú rằng:

Úm, tất để rô tất để rô lị , bán nhã bán nhã, nẵng mồ lý đế dã, bố sắc để da, a tỳ giá a tỳ giá, chân đa ma ni, sa ha Thời Bạc Già Phạm nghe nói Chú xong, xem khắp hết thảy, vì lợi ích an lạc cho Hữu Tình mà nói Kệ là :

Chúng sanh trong Thế Gian

Bị nghèo khổ bức bách

Chỉ cầu mong được Phước

Ban cho các chúng sanh

Khiến không còn buồn rầu

Sức Chú Thuật hơn hết

Thương xót các chúng sanh

Ban cho các trân bảo

Đầy đủ các mong cầu

Như các Chúng chư Thiên

Phước Lực không có hạn

Thời Bạc Già Tiên,Tỳ Cát Na Tiên lòng tin vui vẻ, dâng hiến các thứ hương hoa, đèn nến , 4 thức cúng dường, đảnh lễ Ngưu Vương Thần Châu Thiên mà nói Kệ rằng: U7ơng xoa, tràng hoa cùng hương đốt

Đèn sáng, uống ăn, tiền và lụa

Phụng hiến Ngưu Vương Thần Hiến Thiên

Thọ nhận vui vẻ, thêm Thế Lực

Oai Đức thần thông biến các sắc

Thành đủ các sắc, các tài bảo

Ban cho hết thảy loại chúng sanh

Nên Ta cúng dường Thần Hiến ThiênNgưu Vương Châu Thiên lại bạch Phật rằng :” Thế Tôn ! Nếu có kẻ trai lành, người gái tín thọ trì Kinh này thì các người ấy sẽ hội được các Phước Tụ “

Như vậy khi nói xong thì Đức Phật bảo :” Ngưu Vương Châu thọ trì Kinh Điển này từ khi phát Tâm cho đến khi thành Phật , nơi có Phước Tụ đồng với Phước Tụ của Bậc Chánh Đẳng nên biết kẻ trai lành, người gái tín kia được sinh ra từ miệng Phật, là con của Tâm Phật, ở đâu cũng trong giòng Phật, làm các Phật Sự cho nên nếu muốn tồi phá Ma Quân, lợi ích hết thảy. Các người nếu muốn được Trí Huệ chân thật của hết thảy Như Lai thì nên một lòng đọc tụng Kinh Điển này sẽ hay mau thành tựu hết thảy Phước Đức.Lại có 5 loại linh nghiệm:

1 ) Kẻ thọ trì hay tồi phá chúng Ma Quân 2 ) Người đọc tụng Kinh Điển này, đời này và đời sau được Phước Đức vô lượng 3 ) Người viết chép cúng dường, đời này và đời sau tiêu diệt vô lượng ức kiếp các tội cho đến được A Bệ Bạt Trí Vị.

4 ) Tiêu trừ hết thảy bệnh khổ, được sống lâu 5 ) Được một chút phân của Bảo Châu để cúng dường, đọc tụng cung kính thì đời đời kiếp kiếp chuyển các Quả Báo nghèo khổ hay khiến được Vô Tận Bí Tạng Quả”

Khi Đức Phật nói Thần Chú Kinh này xong thì hết thảy chúng hội đều rất vui vẻ, tin nhận làm theo.

Nguyên Ứng năm thứ hai, tháng 11, ngày 28 do KHOÁI HUYỀN được bản gốc mà ghi lại xong

KIM CƯƠNG LƯƠNG LẠI TAM

Sách này từ Thành Nam Chân, chùa Phước Mật Bản cất dấu nơi Đông Nam Viện Nhậm Du Pháp Thân Vương truyền cho nhau.

Đây là bản xưa

2004