Hiện nay đệ có 1 người bạn đang rất cần được sự cứu giúp của tất cả mọi người ở đây vì bạn ấy bị ngãi và bùa yêu chịu chứng giống như trang 21 trong sách của huỳnh liên tử nói, mình đã hướng dẫn cho mẹ bạn ấy theo cách của huỳnh liên tử nhưng không có kết quả, giúp người là việc nên làm để tu nhân tích đức mong các huynh có lòng quan tâm giúp đỡ cứu người qua cơn hoạn nạn