KINH CHÙA TUYẾT
QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN

Cầu Cam Lộ
( Nước đun sôi hoặc nước lọc cho vào bình thủy tinh sau khi tụng một phẩm hoặc hai ba phẩm Kinh Văn đức Bạch Y Quan Âm Tuyết Sơn rồi đọc bài sau này cầu Cam Lộ).

Ngọc lô nghi ngút Tiên nhang,
Tấc thành cảm thấu Tây Phương Liên Trì.
Tuyết Sơn vô lượng từ bi,
Kim thân ngọc thể oai nghi rỡ ràng.
Liên hoa giá ngự đàn tràng,
Đôi bên lọng báu, tàn vàng, phướn Tiên.
Thần thông pháp lực diệu huyền,
Giáng bình Cam Lộ cứu miền nhân gian.
Ban cho Phật Dược, Tiên Đan,
Cứu bao bệnh tật tiêu tan tức thì.
Thật là hiển hiện thần uy,
Ai ai mà chẳng quy y khấu đầu.
Tuyết Sơn hiển ứng nhiệm mầu,
Hiện thân khắp cả đâu đâu cõi đời.
Mây lành năm vẻ sáng ngời,
Hào quang chói lọi hương Giời ngát xông.
Dưới chân muôn đóa sen hồng,
Mình mắc áo trắng tay cầm dương chi.
Thương đời mạt pháp đen sì,
Biết bao bệnh tật gian nguy thảm sầu.
Dốc lòng thành kính khẩn cầu,
Niệm tôn danh hiệu cảm cầu Kinh Văn.
Đức Tuyết Sơn mở lượng từ nhân,
Độ cho như ý tòng tâm sở cầu.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)


(CÒN TIẾP)