KINH CHÙA TUYẾT
QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN


Nam Hải giáng sinh Quán thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát
Giáng:

PHẨM ĐỆ TAM

Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh:

Do Thiên giáng thế, thác vi Đế Nữ chi thân, đắc đạo ư Hương Sơn, thệ cứu Diêm Phù chi khổ. Hưng đại từ, đại bi chi nguyện, quảng tế nhân tế vật chi tâm, bát thiên dư thế giới mông ân, hàm linh giác ngộ; tam thập lục Phong đô tù khổ, các toại siêu thăng. Bất câu quí tiện thân sơ, mạc vấn tôn ty viễn cận, ngộ khổ ách nhất hô Thánh Hiệu, tuyết tán băng tiêu bị tai ương bái khiếu thiên nhan, sơn minh tốc ứng. Tế nhân độ vật, phụ chính trừ tà, hạ Thánh đức chi như tư, nãi xưng dương chi mạc tận.

Thần cung duy:

Nam Mô Đô Đàn Giáo Chủ Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát – Hồng Liên tọa hạ.

Duy nguyện:

Hỉ xả từ bi lân mẫn phàm tình, quang giáng hương đàn, chứng minh công đức.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(1)
Tuyết Sơn Bồ tát giáng nhân hoàn,
Phượng giá loan dư thượng ngự đàn.
Tích phúc lưu ân đồng thiện sĩ,
Bảo nhân hộ vật tẩy tà gian.
Tứ phương các đắc bình an thái,
Vạn đại đô quy Phúc Thọ Khang.
Nhất niệm Tâm Thành Trung Hiếu Nghĩa,
Phúc như Đông Hải thọ như san.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(2)
Ngã kiến đàn sinh đại thiện tâm,
Loan dư hạc giá bút đào lâm.
Phát tâm ấn tống kinh kinh phẩm,
Hoạch phúc vô cùng phúc phúc tân.
Vĩnh bảo thiên thu danh bất hủ,
Trường thùy vạn đại phúc vô nhâm.
Gia gia cộng hoạch nhân tăng thọ,
Kinh quyển truyền chi đạt thượng chân.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(3)
Bạch Y cứu khổ Phật Quan Âm,
Đản nhật chính kỳ ngã giáng lâm.
Đăng chúc huy hoàng nhang cúng dạng,
Đồng tôn niệm hiệu phúc sâm sâm.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(4)
Tháng bảy chính ngày hai mươi mốt.
Ngày đản sinh Bồ Tát Tuyết Sơn.
Tiền thân Nam Hải Quan Âm,
Thương đời mạt pháp tối tăm ám mờ.
Đạo Ngũ Luân hững hờ biếng nhác,
Chữ Tam Tòng, Tứ Đức rẻ khinh.
Muôn làn sóng vỗ dập dềnh,
Nguồn ân bể ái sông tình chứa chan.
Quyết từ nơi Sen Vàng Bệ Ngọc,
Giáng xuống trần ô trọc tanh hôi.
Bông Sen mặt nước khoe tươi,
Ngạt ngào sực nức hương giời tỏa xông…
Đẹp châu ngọc, sạch trong băng tuyết
Giăng tròn tươi chiếu khắp nhân hoàn.
Trông vào đoan chính nghiêm trang
Uy nghi tướng mạo dịu dàng nết na.
Lái Ngũ Luân khoan hòa rẽ nước
Dương cánh buồm Tứ Đức cao cao
Che mui Tám Mục ra vào,
Tỏ tường Chín Nghĩa thông làu Mười Kinh.
Thanh Gươm Tuệ Quang Minh chói lọi.
Ngọn Đèn Tâm chiếu diệu mười phương.
Lúc nào lòng cũng yêu thương,
Lúc nào lòng cũng xót thương muôn loài.
Gương Trinh Tiết tỏ ngời vạn cổ,
Giữ Hiếu Trung thắm đỏ vàng son.
Mọi điều mọi vẻ vuông tròn,
Mọi tính mọi nết vẹn tròn quý sao!
Tấm gương sáng treo cao cõi thế.
Lại một giờ xa giá hồi loan.
Khâm tuân chiếu chỉ Nguyên Dương,
Vô Nguyên Cổ Phật Mẫu Vương Diêu Trì.
Trừ tai ách cứu chư nạn khổ,
Hiện chân thân khắp cả mười phương.
Tường Vân ánh ngũ sắc quang,
Kim Dung Ngọc Thể muôn ngàn oai nghi.
Ra phép lạ diệu kì hiển ứng
Nước Thanh Lương cứu chứng bệnh nguy,
Muôn dân thờ phụng quy y,
Đồng tôn niệm hiệu Bạch Y một lòng.
Hằng cứu giúp hằng lòng thương xót,
Tiếng đồn vang dậy khắp xa gần.
Nam mô Linh Cảm Quan Âm,
Tuyết Sơn Bồ Tát thần thông khác thường.
Vâng chiếu chỉ Tây Phương Phật tổ,
Dạo Âm cung cứu độ các hồn.
Ai mà siêu độ Tổ tông,
Lập đàn trai giới niệm tôn cúng dàng,
Ta tức giáng Đàn tràng hiển hiện,
Phóng hào quang chiếu diệu tây đông.
Đôi bên Ngọc Nữ, Kim Đồng,
Thiện Tài, Long Nữ muôn phần oai nghi!
Tòa sen báu quang huy chói lọi,
Ngát bốn phương Tiên xạ dị nhang.
Phướn Tiên, Lọng Báu, Tàn Vàng,
Nhạc giời thánh thót cung đàn du dương.
Tiếp hồn về Tây Phương Lạc Quốc,
Được đời đời hưởng phước thanh nhàn.
Tây Phương cảnh đẹp muôn vàn,
Long lanh nhấp nhoáng ngọc vàng lưu ly.
Con cháu được hoan hùy vô lượng,
Cửa nhà thêm thịnh vượng giàu sang.
Âm dương lợi lạc đôi đàng,
Xinh tươi cõi đức vững vàng nền nhân.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(CÒN TIẾP)