1. Tử Vi Nhập Môn Định Cung Tìm Bản Mệnh Phân Âm Dương
A. Phân Âm Dương theo hàng Can
B. Phân Âm Dương theo hàng Chi Định Giờ
A. Định giờ Ngọ ở Ngoại Quốc
B. Định giờ Ngọ ở Việt Nam
I. Giờ Ngọ theo vệ tinh
II. Giờ Ngọ theo vùng
III. Giờ Ngọ qua các giai đoạn
C. Định giờ dùng xoáy đầu
D. Kinh nghiệm của Cụ Thiên Lương
E. Định giờ theo thứ bậc
F. Định giờ theo tính chất sao
Lập Lá Số A.
Ý Nghĩa 12 Cung Trong Lá Số
Phân Âm Dương A.
Phân Âm Dương theo hàng Can B.
Phân Âm Dương theo hàng Chi Định Giờ
A. Định giờ Ngọ ở Ngoại Quốc
B. Định giờ Ngọ ở Việt Nam
I. Giờ Ngọ theo vệ tinh
II. Giờ Ngọ theo vùng
III. Giờ Ngọ qua các giai đoạn
C. Định giờ dùng xoáy đầu
D. Kinh nghiệm của Cụ Thiên Lương
E. Định giờ theo thứ bậc
F. Định giờ theo tính chất sao Lập Lá Số
A. Ý Nghĩa 12 Cung Trong Lá Số
B. An Mệnh
C. An Thân Lập Cục Thiên Bàn
Tập tin đính kèm 249