khỏi kể vừa đi hội bàn đào về nghe ngóng tin 2013 mới đến. vì có nhiều người còn cố gắng tu chưa đạt nên khoan hồng.giờ mây đi sau mình 1 năm nên 2013 mới đến.

thằng nào còn tiền nhiều đưa tao dùng tiếp cho
thằng nào có vợ xài không hết đưa tao luôn