Có người nói do tham của quý nên mới lén lút đào đó