Kính đề nghị Ban Điều Hành TGVH mở thêm mục Tịnh Độ Tông cho diễn đàn thêm phong phú, để có cơ hội cho mọi người có duyên học hỏi và chọn đường lối tu hành phù hợp với mình.
Kính ghi