Ai đứng lên lập đàn đều tốt cả. Mong nhiều nơi, nhiều người cùng làm. Việc cầu siêu không chỉ dành cho chiến sĩ tử nạn dù ở chiến tuyến nào. Mọi người ai cũng mong nhận được năng lượng của lễ cầu siêu và năng lượng do người dương niệm Phật A Di Đà hồi hướng cho họ. Thế giới này ai cũng làm công việc niệm Phật A Di Đà để hồi hướng cho thân nhân quá vãng và cầu chuyển hóa nghiệp nợ của mình thì tốt biết bao.
Nghe nói Love - Tamlinh và một số thành viên TGVH mới tham gia đàn cầu siêu tự lập ở Trường bắn Phú quốc và nghĩa trang Liệt sĩ đảo Phú quốc phải không? Lành thay!
Nam mô A Di Đà Phật.