Xin đóng góp 1 bài kệ nhỏ nhoi, ở nơi khác kệ mang tên "Sám hồng trần" và chưa đầy đủ, nhưng tôi biết kệ này mang tên "Giải nghiệp oan" và có nội dung cụ thể như sau:

GIẢI NGHIỆP OAN


Cuộc trần thế ngẫm đà chán ngán
Kiếp phù du tụ tán lăm hồi.
Người đời có biết chăng ôi?
Thân này tuy có, có rồi hoàn không!
Chiêm bao sao khéo lạ lùng,
Mơ màng mộng một giấc nồng mà chi.
Làm cho buồn bã sầu bi,
Hình dung ngày trước, ngày ni mất rồi.
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ nhắm mắt héo khô tiền đài.
Khi nào lược giắt trâm cài,
Bây giờ gởi xác ra ngoài đồng hoang.
Khi nào trau ngọc chuốt vàng,
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.
Khi nào mắt đẹp mày xanh,
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.
Khi nào lên các xuống lầu,
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc xe lừa,
Bây giờ mây nước trắng đưa mơ màng.
Khi nào ra trướng vào màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
Khi nào mẹ mẹ, cha cha,
Bây giờ khuất núi cách xa muôn trùng.
Khi nào vợ vợ, chồng chồng,
Bây giờ trăng khuyết bóng hồng chon von.
Khi nào cháu cháu, con con,
Bây giờ hai ngã nước non xa vời.
Khi nào cốt nhục vẹn muời,
Bây giờ là héo nhành tươi vui gì.
Khi nào bạn hữu xum vầy,
Bây giờ chén rượu cực kỳ quạnh hiu.
Tấm thân như thể bóng chiều,
Như chùm bọt nước dập dìu ngoài khơi.
Xưa ông Bành Tổ sống đời,
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu.
Sang mà đứng bực công hầu,
Giàu mà vinh hiển bấy lâu Thạch Sùng,
Khó mà đói khát lạnh lùng,
Nghèo mà cực khổ điên khùng trần ai,
Phù du sớm tối một mai,
Giàu sang cũng thác tiền đài âm cung.
Thông minh tài trí anh hùng,
Si mê dại dột cùng chung một gò.
Biển tần mấy khúc quanh co,
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê...
Vong hồn ơi hỡi vong hồn,
Cuộc đời dâu biển mai cồn tỉnh chưa.
Tỉnh rồi một giấc say sưa,
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về.
Hồn về cực lạc nước kia,
Cho xa ngạ quỷ mà lìa kiếp ma.
Nhờ ơn Đức Phật Di Đà,
Phóng ra một đạo chói lòa hào quang.
Đương khi tiếp dẫn rõ ràng,
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp oan.
Quan Âm Bồ Tát vui mừng,
Tay cầm nhành liễu, tay bưng khiên đài.
Vai cùng Thế Chí các ngài,
Cùng điều triệu thỉnh lên ngôi sài vang.
Có bảo cái, có tràng phang,
Có mùi hương lạ, có bàn lễ nghi.
Có Trời có cõi chi vi,
Có đờn có trống rước đi chung đàng.
Rước về đến cõi Tây Phương,
Có ao thập bảo đốt hương mây tầng.
Lưu ly có Thánh có Thần,
Mâu ni có nước trong ngần chảy quanh.
Phật trên có bảy lớp thành,
Bảy tòa châu báu, bảy thành lưỡi châu.
Có bảo cái, có ngân lầu,
Có chim hót pháp nhiệm màu để nghe.
Nghe xong tỏ Đạo Bồ đề,
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.
Đã sanh ra chín phẩm tiên,
Mấy tay cũng xảy, mấy duyên cũng tròn.
Thiệt như thể mẹ tìm con,
Con đà gặp mẹ lại còn lo chi.
Lầu son gác tía thiếu gì,
Ăn thời cơm ngọc, mặc thời áo châu.
Không ân, không oán, không sầu,
Không già, không chết có đâu luân hồi.
Người đời phải ngộ thời cơ
Ngọc đèn trí tuệ để lờ đi đâu
Mấy lời tụng niệm vọng cầu
Cầu cho thành Phật cuối đầu kim hoa
Tấm thân ra khỏi ta bà
Từ bi tiếp độ cho qua cửa huyền
Cúi xin Bồ Tát linh thiêng
Phán quan tiếp dẫn qua miền trần ai
Dầu mà chẳng đến bồng lai
Thoát nơi địa ngục thiên thai băng miền
Ngày nay cứu độ Cửu Huyền
A Di Đà Phật linh thiêng độ hồn
Đông Tây Nam Bắc ngục môn
Từ bi tiếp độ dẫn hồn quy tiên….

Cảm ơn quý vị đã xem tin!