ĐỨC Wanko Yeshe Norbu GIẢNG GIẢI NGẮN GỌN

VỀ NHỮNG QUAN ĐIỂM XẤU ÁC VÀ QUAN ĐIỂM SAI LẦM

(Trích từ bài pháp thoại từ kim khẩu của Ngài)Hôm nay ta sẽ giảng cho các con điều gì? Ta sẽ giảng về điều mấu chốt trong Phật pháp, đó là điều vô cùng quan trọng để đạt được giải thoát. Ta phải nhắc nhở các con, vì bài pháp ta giảng cho các con hôm nay là một bài pháp rất quan trọng, các con thực sự không thể coi nhẹ. Điều gì làm cho nó quan trọng? Pháp này liên quan đến một vấn đề lớn rằng các con có thể trải nghiệm những kết quả hữu ích từ việc học hỏi Phật pháp và tu dưỡng bản thân hay không. Nó liên quan đến việc con có thể tăng trưởng công đức, trí tuệ và đạt được giải thoát hay các con sẽ bị rơi vào một trong ba cõi thấp.

Hôm nay ta sẽ giảng về những quan điểm xấu ác và quan điểm sai lầm. Nếu những ai đang học hỏi Phật giáo và tu dưỡng bản thân mà rơi vào một trong số những quan điểm xấu ác này thì sẽ không thể đạt được giải thoát. Hơn nữa, sự tu tập của người ấy cũng sẽ không thể tăng trưởng công đức và trí tuệ, không thể đạt đến cảnh giới thành đạo.

Bất kể con thuộc tông phái nào, chỉ cần con muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, muốn đạt được giải thoát, thì không được phép rơi vào một trong những quan điểm xấu ác và quan điểm sai lầm này. Nếu con rơi vào ngay cả chỉ là một trong số những quan điểm xấu ác con cũng không thể tích lũy được phước đức và trí tuệ bằng sự tu tập của con. Hơn nữa, con sẽ không thể đạt được giải thoát. Tuy nhiên, sau khi rơi vào những quan điểm này, nếu con sám hối và ngay lập tức sửa chữa thì sẽ không có vấn đề gì.

Tội của việc rơi vào quan điểm sai lầm thì nhẹ hơn so với tội rơi vào quan điểm xấu ác. Tuy là nhẹ hơn nhưng có một vài quan điểm sai lầm mà nếu đi theo sẽ gây ra vấn đề ngay cả khi con chỉ rơi vào một trong số các quan điểm đó. Có một số quan điểm sai lầm mà nếu đi theo sẽ ngăn con không thể hoàn thiện trong thực hành và trải nghiệm những kết quả hữu ích ngay cả khi con chỉ rơi vào hai hoặc ba trong số các quan điểm sai lầm đó.

Không theo 128 quan điểm này là quy định nghiêm ngặt của Pháp. Tất cả các Phật tử phải tuân theo quy định này, bằng cách không rơi vào những quan điểm này họ có thể kết thúc luân hồi sinh tử, nhận được kết quả linh thánh của sự thực chứng. Quy định này không phải do ai tạo ra mà đó chính là quy luật nhân quả, là việc thực hành giác ngộ chung của tất cả chư Phật chư bồ tát mười phương.

“Quan điểm xấu ác và quan điểm sai lầm” là một phần quan trọng trong “Giải thoát Đại thủ ấn tối thượng”. Để tránh có người hiểu nhầm hoặc giảng giải sai lệch thậm chí coi thường những quan điểm này, hôm nay ta sẽ đích thân giảng giải chúng. Đây chỉ là bài giảng tóm lược.

Những quan điểm xấu ác thông thường sẽ được liệt kê dưới đây. Gọi là “thông thường” ở đây tức là không bao gồm tất cả những quan điểm xấu ác. Tuy nhiên, căn cứ vào pháp, những quan điểm chủ yếu đã được bao gồm. Nếu con không rơi vào những quan điểm xấu ác và quan điểm sai lầm này, con sẽ tự nhiên trở thành một người tu tập đức hạnh trên con đường đến giác ngộ, là người có chánh tri,chánh kiến và hành động theo Pháp. Mỗi một điều dưới đây đều bắt đầu với cụm từ “quan điểm cho rằng...”. Nếu con chấp nhận, đồng ý, hay thực hiện theo những điều dưới đây chính là con đã rơi vào các quan điểm xấu ác đó.