Trango muốn sám hối, và muốn đem công đức ấy hồi hướng cho 1 số "người", được khuyên đọc tụng kinh này tuy nhiên do sơ suất đã không hỏi về cách thức trì tụng. Mọi người có ai đã từng trì tụng kinh này thì vui lòng chia sẻ. Cảm ơn rất nhiều!

Quyển kinh khá dài, trango đọc 1 lèo hết khoảng 2h, vốn k quen tụng kinh nên thấy rất nản và mỏi mồm. Mà sức Trango h chỉ tụng đc 1h là nản rồi, nhất là trong kinh có nhiều từ ngữ khó đọc quá nên vứ vấp lên vấp xuống.

1. Lúc đọc thì ngồi xếp bằng hay quỳ?

2. Lúc nào phải lễ? (Lúc niệm danh hiệu chu Phật, bồ tát 3 đời có p lễ k? Thú thực là list quá dài nên Trango chỉ đọc không lễ hay cúi đầu j cả)

3. Bỏ qua quyển trung được không? Vì trango đọc thấy quyển này chủ yếu nói lợi lạc khi trì tụng.

4. "Khi đó Ngài Sư Tử Hống Bồ tát ở trước Phật thuyết bài chú rằng:
Nam mô Phật đà, nam mô Ðạt ma, nam mô Tăng già, a đàn địa, Đà la ni, đa đà ha, a già sà ni bà, tỳ tát bà đạt ma, ni bà tỳ y xá ma, đa tỳ bà xá na, tỳ ma la, tu bát ly đạt ma ni, già na bà lâu ni xoa dạ đa ma lệ, giá lệ, hầu lâu, hầu lâu, sư bệ đế, mạn đá la, mạn đá la sa ha.
Mỗi lần đọc trăm biến và nhiễu bảy vòng, bảy ngày như thế, mỗi ngày ba thời: trong bảy ngày không niệm kinh nào khác, để tâm Phương Quảng không cảnh gì khác."


Vậy là sao? vẫn đọc hết quyển kinh và tới chú này thì tụng 100 biến hay là tụng riêng chú này? Nhiễu 7 vòng nghĩ là gì?


5. "Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Như trên đã nói, nếu người nào được nghe kinh điển Phương Quảng, lại được nghe danh hiệu mười phương ba đời chư Phật, mười hai bộ kinh, các đại Bồ tát tâm sinh vui mừng vô lượng, tín kính sao tả thụ trì đọc tụng, thông lợi chốn không, tịnh, sửa sang một phòng thất, vảy nước hương thơm trên mặt đất, lấy phan lọng đẹp trang nghiêm ở trong, trước đốt hương thơm, nhiên hậu thỉnh Phật, tắm rửa bằng nước thơm không cứ nhiều ít, mặc y phục mới, mỗi lần đi nhà xí thì một lần tắm gội, đặt một tòa báu, tu lâu kinh này, biết suốt pháp tướng, không ngã kiến, nhân kiến, thỉnh mạng dâng lên, phân biệt xưng dương, đốt hương tốt quý, nhất tâm trừ loạn, nhớ chính, niệm chính, nhất tâm niệm Phật, ấy là các hành nhân, hòa hợp làm trên hết, nếu chẳng hòa hợp, tức giận tranh kiện nhau, chẳng gọi là sám hối, giận tức để lòng, trái với đạo pháp, tưởng niệm Ðại thừa, suy nghĩa đệ nhất, bảy ngày bảy đêm không được nằm ngủ, mỗi ngày ba thời đọc tụng kinh này, ngày đêm sáu thời đốt hương cúng dàng lễ bái sám hối, xưng niệm trong kinh, chư Phật Bồ tát mười hai bộ kinh, tâm tâm bất loạn, tâm tâm chẳng lẫn, tâm tâm chẳng khác, tâm tâm thời tiến, tâm tâm nhật tiến, tâm tâm sinh tín, tâm tâm hoan hỷ, tâm tâm thứ lớp, tâm tâm nối liền, tâm tâm thâm trọng, tâm tâm bất ly, tâm tâm nghĩ tội, tâm tâm niệm Phật, tâm tâm niệm Pháp, tâm tâm niệm Tăng, tâm tâm niệm giới, tâm tâm niệm xả, tâm tâm niệm Thiên, người ấy, đọc tụng như thế, lễ bái như thế, chí tâm như thế, sám hối như thế, từ ngày đầu cho đến ngày thứ sáu, lại đem nước thơm vảy đất, nước thơm tắm gội, đốt các thứ hương thơm thâm tâm cúng dàng, do sự chí tâm, người đó sám hối chấn động mười phương."


Cái này là trango chịu, k hiểu vẫn ngoan cố tụng thì có phạm tội k nữa. Tối qua, lần đầu tiên đọc gần như hết đc quyển kinh (vừa đọc vừa lật lật xem còn mấy trang nữa thì hết, vì oải quá r và bỏ 1 số bổ khuyết kinh) thì k tài nào ngủ đc, tỉnh như sáo sậu mặc dù buồn ngủ từ 10h, nhưng đọc xong thì xoay bên nọ xoay bên kia k ngủ đc, mà k hiểu vì sao lại tự dưng tỉnh như vậy. Sau chợt nhớ tới đoạn kinh này thì xin tha tội cho và xin cho con đc ngủ, con k theo đc thì tự dưng thấy rất dễ chịu và gần như ngủ đc luôn.

Sau đó thì trong giấc mơ của trango thì mơ linh tinh lung tung (như mọi ngày) nhưng nhớ nhất là dù biết mình đang ngủ nhưng trong mơ cứ tụng kinh liên tục. Tụng đến lần t3 thì mami vào gọi dậy. Bị đánh thức đột ngột nên k nhớ tụng đến đâu rồi, chỉ vô thức tụng Tâm kinh Bát nhã (vì thuộc mỗi kinh ấy) chêm vào. Tuy nhiên theo như giấc mơ của trango thì trango k đọc cả quyển kinh mà bỏ tất cả phần hỏi đáp, giảng giải lợi lạc mà chỉ tụng các danh hiệu Phật, bồ tát, phần sám hối và các bài kệ hay sao đó.


Haizz, sao mà viết khó hiểu quá thế này, đọc lại mà còn k hiểu mình đang hỏi j nữa. Chắc tại vì Trango chưa tụng kinh bao h nên mới ù ù cạc cạc, ngay đến cái mình muốn hỏi cũng k biết diễn đạt sao cho rõ nghĩa đc như thế này. Thôi thì các cao nhân bỏ quá cho, vui lòng luận ý và cho Trango lời khuyên.