Bùa Chú Tiên Gia

Xin đăng lại toàn bộ cuốn này của Thầy KimCangTrí và Huynh TiểuKhông từ trang tuvilyso.com sang đây để các bạn tiện tham khảo

------------------------------------------

Theo Côn Luân pháp thì tất cả phù chú trước khi vẽ cần phải qua nghi lễ như sau:

Phần cúng dường như 3 cây hương, 2 đèn, 3 ly nước, hoa, quả, trầu cau, các thứ phẩm thực như sôi chè v.v.. Rồi theo thứ tự các chú pháp như sau:

1. Chú sắc thủy
2. Chú sắc chỉ thổi vào giấy vẽ phù
3. Chú thư thần bút (bút dùng để vẽ phù)
4. Chú để thân linh, khấn thầm, trước khi vẽ phù
5. Vẽ phù
6. Chú thư vào phù mới vẽ

1. Chú sắc thủy
Thử Thủy Phi Phàm Thủy
Nhất Điểm Tại Nghiêm Trung
Vân Vũ Tu Tẩn Chí
Bệnh Giả Thôn Chi
Bách Quỷ Tiêu Trừ
Tà Quỷ Phấn Đoái
Cấp Cấp Như Luật Lịnh (3 lần)

2. Chú sắc chỉ đọc thổi vào giấy vẽ phù.
Sau khi đọc chú sắc thủy, đọc chú sắc chỉ thổi vào giấy vẽ phù. Định thần, đọc chú 3 lần, rồi hít vào một hơi dài, đều nhịp, và chậm. Rồi thổi hơi, bằng miệng, đều hơi vào giấy vẽ phù. Chú viết như sau:
Chú Bắc Đế Sắc Ngô Chỉ
Thư Phù Đả Tà Quỷ
Cảm Hửu Bất Phục Giả
Áp Phó Phong Đô Thành
Cấp Cấp Như Luật Lịnh (3 lần)

3. Chú thư thần bút.
Chú dùng để khiến cây bút bình thường trở thành bút thần, thanh tịnh, để vẽ phù. Cầm bút trên tay, định thần, đọc chú 3 lần, rồi hít hơi vào, đều hơi và chậm. Thổi hơi ra, bằng miệng, đều hơi và chậm. Chú viết như sau:
Cư Thân Ngũ Lôi Thần Tướng
Điển Chước Hoang Hoa Nạp
Nhất Tắc Bảo Thân Mạng
Tái Tắc Phược Quỷ Phộc Tà
Nhất Thiết Tử Hoạt Nhiệt Đạo Ngã Trường Sinh
Cấp Cấp Như Luật Lịnh (3 lần)

4. Chú đọc thầm trước khi vẽ phù
Định tâm, tay cầm viết, mắt nhìn giấy, đọc thầm trong đầu câu chú sau:
Thiên Viên Địa Phương Sắc Lịnh Cửu Chương
Ngô Kim Hạ Bút Vạn Quỷ Phục Tùng
Cấp Cấp Như Luật Lịnh (3 lần)

5. Sau đó định tâm, hít hơi dài vào, như khi đọc chú. Nín hơi rồi vẽ phù. Nếu hết hơi trong khi đang vẽ, thì ngưng vẽ, lại hít hơi dài, rồi vẽ tiếp. Cứ như vậy cho đến khi vẽ hết phù.

6. Sau khi vẽ phù song, để phù thêm linh theo pháp sau. Hớp một hớp nước, mặt quay về hướng Đông, tay cầm phù để trước mặt, định tâm, hít hơi dài, đọc thầm thần chú 3 lần rồi phun xương nước trong miệng vào lá phù. Chú viết như sau:
Hách Hách Âm Dương
Nhựt Xuất Đông Phương
Ngô Sắc Thư Phù
Phổ Tào Bất Tường
Khẩn Thổ Tam Muội Chi Hỏa
Nhỡn Phóng Như Nhựt Chi Quang
Kim Cang Gián Phục
Tróc Trừ Yêu Quái
Hóa Vi Cát Tường
Tả Thiên Thiên Lực Sĩ
Hữu Vạn Vạn Tinh Binh
Cấp Cấp Như Luật Lịnh (3lần)