Thầy Kim Cang làm việc tại Hà Nội từ ngày 7/11/2012

Nhằm phát triển Trung tâm khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền Hà Nội ngày 7/11/2012 Thầy Kim Cang sẽ ra Hà Nội và trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy về Khí Công Kim Cang Thiền.
Nội dung giảng dạy:
- Hướng dẫn Khí công Kim Cang Thiền
- Truyền Thần Châm Công
- Truyền Kim Châm Công
- Truyền Xuyên Châm Công
- Truyền Kim Cang Dịch Quái Linh Phù
- Truyền bài Lục Thần Sát
- Sáng tác bùa chú Việt Nam


Mọi chi tiết liên hệ chị LIÊN HOA DIỆU HỈ : 0914343668