KINH TỨ BẤT TỬ

TIỂU DẪN

Nước Việt Nam ta tuy so với các nước trên hoàn cầu nhỏ bé không thấm thía vào đâu. Song non sông nước Việt Nam là non sông gấm vóc, xinh đẹp vào bậc nhất, mà kiểu đất nước Việt Nam rất hùng cường linh dị, muôn nước trên toàn cầu không có thể đọ so! Thầy địa lý chính tông Tầu khi xưa sang xem kiểu đất nước Nam đã phải đệ sớ về triều đình trong có câu: “An Nam đa sinh Thánh”. Vì thế khắp cả hoàn cầu duy chỉ có nước Nam là có “Tứ Bất Tử”. Thực là uy linh vang động bốn phương Giời, không có một nước nào là không biết đến uy linh của TỨ BẤT TỬ.

Tứ Bất Tử có:
1. Đức Tản Viên
2. Đức Mẫu Sòng
3. Đức Chử Đồng Tử
4. Đức Phù Đổng Thiên Vương.

Mà bộ kinh này là bộ kinh Tứ Bất Tử.
Tôi dám chắc rằng khắp các kinh sách trên đời không có bộ kinh nào mà nghĩa lý huyền diệu cao siêu, rõ ràng cảm động như bộ kinh Tứ Bất Tử này.
Từ khi Tứ Bất Tử giáng bộ kinh này, thì các đàn na điện tín hết sức hoan nghênh, ngợi khen ân thán. Kể muôn ức triệu trị trì tụng ai ai cũng thấy sự linh ứng hiển hách lạ lùng có nhiều sự tích ly kỳ không thể nào mà kể cho hết được!

Trong đời mạt kiếp này, cương thường đổ nát, đạo đức suy đồi. Vậy tôi rất ước mong, hỏi nội chư tôn các ngài đạo hữu vị nào mến làm lành ưa đạo đức khi đã nhận được bộ kinh này, xin thể lòng từ bi truyền bá cho rộng ra. Giầu có in muôn ức cuốn, mà nghèo hèn thì rủ nhau kẻ ít người nhiều, góp của góp công. Ngõ hầu khắp mọi gia đình đều có bộ kinh Tứ Bất Tử này khác chi trong đêm tối ta thắp một ngọn đèn sáng tỏ. Ta cùng nhau giương buồm Từ Đức, bẻ lái Ngũ Luân, gieo giống Bồ Đề, vun cây Bát Nhã, ngõ hầu khắp nơi nơi, cành Âu lá Á tốt tươi, mầm Lạc, chồi Hồng nảy nở, vãng hồi Thái Cổ, mỹ tục thuần phong, cửa Khổng sân Trình, ngày Nghiêu tháng Thuấn, công đức ấy thật là vô biên vô lượng.

Ở cuối kinh, chúng tôi in phụ thêm Sự tích Đức Mẫu Sòng và bài “Rung chuông” của Đức Tản Viên giáng. Vậy vậy các đền chùa điện miếu và các tư gia nhận được bộ Kinh này, nên mỗi ngày sáng, trưa, chiều, và giữa đêm đọc bài “Rung Chuông” này trước cầu cho các âm hồn mau chóng thoát khỏi địa ngục, sau cầu cho nhà, cho nước, cho cả thế giới mau chóng được hòa bình.

Buổi sáng đọc: “Sáng ngày thức dậy”;
Buổi trưa đọc “Buổi trưa vừa đúng”;
Buổi chiều đọc “Buổi chiều vừa đến”;
Ban đêm đọc: “Đêm khuya canh vắng”.
Nếu có thể rung chuông được cả bốn buổi càng hay, không thì một buổi, hai buổi cũng được. Bài “Rung chuông rất hay, rất quý và rất linh diệu.

Na- Mô –A- Di –Đà –Phật!

Quang Minh Nội Đạo Đệ Tử
Đạo Sơn
Nguyễn Trọng Trung