Kính mong các vị đạo hữu chia sẻ nghi thức tụng ngũ bách danh và 12 đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát.
Các file audio của các thầy đã tụng?