Trong năm 2012 tôi sẽ viết tiếp các chương sau đây của thuyết Tâm Vũ Trụ:
Chương 9: Tâm Vũ Trụ và Phật Giáo
Chương 10: Tâm Vũ Trụ và Kinh Dịch
để so sanh sự giống nhau và khác nhau giữa thuyết Tâm Vũ Trụ của Việt Nam và Phật Giáo, Kinh Dịch.
Hiện thời Thọ đang miệt mài đọc lại Phật Giáo