Sao mình hok thấy sách nào hết vậy ta? Chỉ mỗi chứ: "cuộc đời và số mệnh". hết.