Quán Tự Tại

Đây là pháp môn thiền quán, quan sát, quán chiếu vạn pháp nhờ đó mà thấy rõ thực tướng của vạn pháp, thấu triệt chân lý, đạt được năng lực tự tại.

Pháp môn này đã được nhắc đến rất cụ thể trong "Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa" và "Đại Bi Tâm Đà La Ni".

Thiền Quán Tự Tại là pháp môn mà qua đó ngài Tất Đạt Đa Cồ Đàm khi ngồi dưới cội Bồ Đề đã thấy rõ chân thực tướng của vạn pháp mà trở thành « Người Tỉnh Thức ».
Ngài đã phá bỏ được hoàn toàn luận chấp, tà kiến, những quan niệm nhận thức sai lầm về vạn pháp, ngài nói lên sự thật, chân lý, những gì ngài đã thực chứng và truyền dạy ra rộng khắp.

Trong phạm vi hạn hẹp của sự thực chứng của bản thân, tôi chỉ nói lên những gì mình biết, mình trãi nghiệm, mong được gặp gỡ các thiện tri thức, hữu duyên, cùng trao đổi, giúp đỡ nhau tiến bộ hơn trên « Con Đường Tỉnh Thức ».

Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa, nam mô tất kiết lật tỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà, nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế, tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng, tát bà tát đá na ma bà tát đa na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha, Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa.