làm ơn có ai có hình cac vị kim cang thì gửi do đây cho tui coi,xin cảm ơn:whistling: