BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

v v v

[CENTER]Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Việt Nguyên
Sơn Trung Sứ Mạng Đạo Nam Tiền
Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc
Hương Xuất Trình Sinh Tạo Nghiệp Yên

Tác giả Vương Kim
Nhà xuất bản Long Hoa - Sài Gòn 1966

NỘI DUNG
* * *


u CHƯƠNG THỨ NHẤT : Một nền Phật giáo dân tộc
m Một nền Phật giáo dân tộc
m Viễn nhân của Bửu Sơn Kỳ Hương
m Phấn phát tinh thần dân tộc
m Phù hợp căn cơ chúng sanh
m Ba yếu tố chấn hưng
u CHƯƠNG THỨ NHÌ : Pháp nhân đối chứng : Tu nhân - Học Phật
m Pháp môn đối cơ : Tu Nhân Học Phật
m Một phương tiện gồm có cả đốn tiệm
m Thế nào là tu Nhân học Phật
m Vãn hồi đạo Nhân, xương minh đạo Phật
u CHƯƠNG THỨ BA : Các thời kỳ phổ hóa
1. Thời kỳ thứ nhứt.
A. Đức Phật Thầy Tây An
B. Đức Phật Trùm
2. Thời kỳ thứ hai.
Đức Bổn Sư
3. Thời kỳ thứ ba.
A. Ông Sư Vãi Bán Khoai
B. Đức Huỳnh giáo chủ
1) Khai triển Pháp môn Tu Nhân Học Phật
2) Sứ mạng Đức Huỳnh Giáo chủ.
u CHƯƠNG THỨ TƯ : Thắng diệu của Pháp tu Tứ Ân
Những anh hùng kháng Pháp
A. Đức Cố Quản
B. Ông Trần Văn Nhu
C. Ông Nguyễn Trung Trực
D. Đức Huỳnh Giáo chủ
Tinh thần bất hợp tác
A. Ông Đạo Đèn
B. Ông Cử Đa
C. Đức Bổn Sư
u CHƯƠNG THỨ NĂM : Cứu cánh của môn tu nhân học Phật
A. Cứu cánh của môn tu nhân.
Hội Long Hoa
I. Phái thiền gia
II. Phái Bửu Sơn Kỳ Hương
III. Cao Đài giáo
IV. Quyển Di Lạc tôn kính
V. Sứ mạng của Ngọc Phật
VI. Kết luận
B. Cứu cánh của học Phật.
I. Cõi cực lạc
II. Gấp tu Tịnh nghiệp