Niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ chẳng lẽ là tham sao?
Ví như một người chưa biết bơi thì phải tập bơi rồi mới nhảy xuống nước cứu người, chứ chẳng lẽ nhảy xuống rồi ôm nhau mà chết sao?
Ví như một người muốn làm bác sĩ thì phải rời xa cha mẹ, xa quê hương để đi học cho nên người rồi mới quay về làm bác sĩ cứu dân đó sao?
Về Tây Phương là để ta có điều kiện tốt hơn để tu tập tiếp chứ đâu phải để hưởng lạc và thành Phật được liền.
Thế mà có người nói niệm Phật cầu sanh về Tây Phương là tham lam?
Niệm Phật để cầu phước báo Nhơn Thiên há chẳng phải uổng phí một kiếp làm người sao?
Ý các đạo hữu, các thiện trí thức thế nào?