Giới thiệu

Một đặc trưng của Bửu Sơn Kỳ Hương là hầu như toàn bộ kinh văn và giáo lý truyền đạo được thể hiện bằng văn vần, thể thơ lục bát hoặc thơ bảy chữ, có vần điệu rõ ràng.

Từ khi mở đạo Bửu Sơn Kỳ Hương cách đây hơn 150 năm, khoảng năm 1849, tương truyền Đức Phật Thầy Tây An có để lại các kinh văn như: Khai kinh kệ, Thái dương kinh, Thái âm kinh, Chuẩn đề chú, Giảng xưa Tòng Sơn v.v... Đa số các kinh văn này qua thời gian lưu lạc, đã không được ấn tống đầy đủ, việc sưu tầm các bản kinh văn gốc gặp rất nhiều khó khăn. Một số bản kinh văn được truyền khẩu đến ngày nay, do các đệ tử của Đức Phật Thầy ghi chép lại nên có khác nhau một vài từ ngữ.

Chúng tôi sẽ cố gắng sưu tầm lại các bản kinh văn này trong topic Sấm Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương, để lưu giữ lại các kinh văn của nền đạo Việt Nam, đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.